Наука

Наукова діяльність кафедри педагогіки і професійної освіти

Кафедра педагогіки і професійної освіти має вагомі здобутки у науковій роботі. Починаючи з 2005 р., викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетних наукових досліджень. Так, з 2008 р. по 2010 р. наукова група викладачів кафедри працювала над держбюджетним дослідженням „Методологія і технологія моніторингу якості педагогічної діяльності” (наукові керівники – проф. Сметанський М.І., доц. Галузяк В.М.), у результаті виконання якого розроблено модель атестації загальноосвітніх навчально-виховних закладів, що ґрунтується на нових підходах до діагностики та оцінювання результатів педагогічної праці, обґрунтовано принципи і методику оцінювання діяльності педагогічних колективів; визначено критерії та показники ефективності педагогічної діяльності. Проведене дослідження дало змогу виробити практичні рекомендації керівникам органів управління освітою та освітніх установ щодо організації атестації загальноосвітніх навчальних закладів. Результати дослідження впроваджені в педагогічну практику, що засвідчено довідкою з відділу освіти Шаргородської районної державної адміністрації.

З 2011 р. по 2013 р. на кафедрі виконувалося держбюджетне дослідження «Методологія і технологія педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя» (науковий керівник – доц. Галузяк В.М.). Здійснено комплексний аналіз концептуальних підходів до розуміння феномену особистісно-професійної зрілості в філософії, психології та педагогіці; з’ясовано сутність особистісно-професійної зрілості вчителя, її місце та значення в структурі особистісних детермінант ефективності педагогічної діяльності; визначено структуру, механізми, фактори, принципи та етапи становлення особистісно-професійної зрілості як інтегральної властивості особистості педагога.

З 2015 р. розпочалася робота над держбюджетним дослідженням «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти». Протягом звітного періоду розроблено концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Проведено порівняльний аналіз основних підходів до загальнопедагогічної підготовки вчителів в Україні та зарубіжних країнах. Обґрунтовано концепцію формування загальнопедагогічної компетентності студентів педагогічного ВНЗ, в якій визначено відповідні принципи, педагогічні умови та етапи. Визначено критерії, показники та рівні сформованості загальнопедагогічної компетентності студентів. Розроблено й адаптовано методики діагностування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Проаналізовано особливості професійного становлення студентів педагогічного ВНЗ. За результатами проведеної роботи підготовлено анотований звіт, опубліковано 12 наукових статей у фахових виданнях, виконано 18 дипломних робіт з тематики дослідження.

Свідченням плідної науково-дослідної діяльності викладачів кафедри є опубліковані протягом останнього десятиліття монографії:

  • Розвиток професійно важливих якостей майбутніх учителів: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 248 с.
  • Галузяк В.М. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: монографія / В.М.Галузяк, С.І. Тихолаз. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 220 с.
  • Галузяк В.М. Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів: монографія / Галузяк В.М., Добровольська К.В. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 256 с.
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи: монографія / О.В. Акімова, В.В. Каплінський, В.М. Галузяк, В.А. Сапогов, О.В. Столяренко, С.І. Губіна, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська, О.В. Шестопалюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 180 с.
  • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – 416 с.
  • Столяренко О.В. Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами / О.В. Столяренко, О.М. Фаворська та ін. [колективна монографія]. – Житомир: Євро клуб, 2010. – 366 с.
  • Галузяк В.М. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика / В.М.Галузяк, Л.І.Довгань. – Вінниця: РВВ ВДАУ, 2009. – 231 с.
  • Акімова О.В. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти. – Вінниця, 2007. – 350 с.

З 1992 р. при кафедрі діє аспірантура, яку закінчили більше 100 аспірантів. Науково-дослідницькою роботою аспірантів керують професори О.В. Акімова, А.М. Коломієць, доценти В.М. Галузяк, В.В. Каплінський, О.В. Столяренко, В.А. Фрицюк, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська.

Під керівництвом проф. О.В. Акімової захищено ? дисертацій, проф. А.М. Коломієць – ? дисертацій, доц. Галузяка В.М. – 8 дисертацій, доц. Хамської – 1 дисертація, доц. Холковської І.Л. – 4 дисертації, доц. Фрицюк В.А. – 2 дисертації.

З 1999 року на базі кафедри діє редакційна колегія фахового видання «Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія», яке включене до переліку ВАК України. На кінець 2016 р. видано сорок сім випусків «Наукових записок».

Кафедра педагогіки підтримує тісні зв’язки з науковими центрами та навчальними закладами України: Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України, Волинським національним університетом ім. Л. Українки, Житомирським державним університетом ім. І. Франка, Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка, Національним університетом Поділля (м. Хмельницький), Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Тичини.

8 жовтня 2015 р. кафедрою педагогіки спільно з колегами із Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини була проведена міжвузівська науково-практична конференція «Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів». З науковою доповіддю на тему «Змістове наповнення навчальної дисципліни «Педагогіка»» виступив доц. Галузяк В.М., який у своєму виступі проаналізував сучасні підходи до трактування змісту основних понять педагогіки, а також розкрив сутність базових концепцій виховання і навчання. Нові підходи до проведення різних видів педагогічної практики майбутніх учителів (пропедевтичної, інструктивно-методичної, позашкільної) представила у своїй доповіді доц. Хамська Н.Б. Доц. Каплінський В.В. провів майстер-клас «Реалізація виховного потенціалу педагогічних ситуацій», на якому продемонстрував можливості використання педагогічних ситуацій під час занять з педагогічних дисциплін.

29 жовтня 2015 р. викладачі кафедри педагогіки відвідали Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини і взяли участь у міжкафедральному науковому семінарі з проблем професійної підготовки майбутніх учителів.

Кафедра активно співпрацює також з навчальними закладами міста: Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом імені М. Пирогова.

Кафедра педагогіки і професійної освіти співпрацює з колегами з низки університетів республіки Польща, зокрема, з кафедрою теорії виховання і педагогічної деонтології Університету Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Вищою школою педагогічною (м. Лодзь, Польща). Співпраця відбувається у формі взаємної участі у наукових конференціях і семінарах, обміні науковими публікаціями, спільній підготовці наукових монографій. Троє науковців Університету Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща) проф. Е. Куб’як-Шимборська, проф. Д. Подгурська-Ячнік, доктор Д. Зайонц взяли участь у виданні спільної з викладачами кафедри педагогіки монографії «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя».

Водночас ряд викладачів (доц. В.Галузяк, доц. І.Холковська, доц. О.Волошина) подали до друку статті до збірника матеріалів наукової конференції «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki», що відбулася 29.11.2015 у м. Закопане (Польща).

Науковці Польщі з Лодзя, Бидгоща та Любліна регулярно друкуються у фаховому виданні «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія», випуск якого забезпечує кафедра.

Викладачі кафедри (доц. Галузяк В.М., доц. Холковська І.Л., доц. Волошина О.В.)  брали участь у роботі двох міжнародних наукових конференцій «Місце альтернативного в сучасних науках про виховання» і «Профілактика агресії у кіберпросторі», які відбулися у Вищій школі педагогічній м. Лодзь (Польща).