Семінари

6 вересня 2016 року

на кафедрі педагогіки і професійної освіти відбулося засідання теоретичного семінару на тему «Про методичне забезпечення навчальних дисциплін у зв’язку зі змінами в організації навчального процесу в 2016-2017 н.р.». Основним доповідачем виступила завідувач кафедри професор Акімова О.В. У своїй доповіді вона зазначила, що необхідні принципові зміни в методичному забезпеченні педагогічних дисциплін, пов’язані зі зрослими потребами в підготовці компетентного вчителя для сучасної школи, акцентувавши актуальність інноваційних технологій навчання. До обговорення долучились усі викладачі кафедри, ухваливши рішення розробити нові навчально-методичні комплекси дисциплін, орієнтовані на реальну педагогічну практику.

27 вересня 2016 року

на кафедрі педагогіки і професійної освіти відбулося засідання теоретичного семінару, присвячене проблемі віртуальних наукометричних засобів. Із доповіддю «Сучасні засоби наукометрики в мережі Інтернет» виступила проректор з наукової роботи ВДПУ імені М.Коцюбинського професор Коломієць А.М. У своєму виступі професор охарактеризувала критерії відмінності наукометричних баз і систем, дала конкретні рекомендації щодо реєстрації в них і їх використання. До обговорення залучились усі присутні на засіданні члени кафедри, оскільки проблема наукового статусу й просування та популяризації свого наукового доробку є надзвичайно актуальною для кожного викладача.

18 жовтня 2016 року

на кафедрі педагогіки і професійної освіти відбулося засідання теоретичного семінару, присвяченого проблемі академічної мобільності. Із доповіддю «Професійна і академічна мобільність у сучасному освітньому просторі» виступила доцент кафедри Ігнатова О.М. доповідачка окреслила коло найбільш актуальних проблем, повязаних із професійною мобільністю викладачів вишів, зокрема педагогічних, і академічною мобільністю студентів (відсутність належного рівня володіння англійською, низька мотивація до розширення власного наукового та викладацького досвіду, неналежне фінансування програм академічного обміну тощо). Ігнатова О.М. розповіла також і про перспективи грантових програм академічних і професійних обмінів, дала посутні рекомендації щодо пошуку відповідних грантів і представила алгоритм заповнення аплікаційних заяв. Усі присутні на засіданні члени кафедри отримали чимало цікавої і корисної інформації, спрямованої на підвищення рівня професійної компетентності.

15 листопада 2016 року

відбулося засідання теоретичного семінару, присвячене проблемі підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах освітньої інклюзії. Із доповіддю «Особливості застосування інклюзивного навчання в умовах сучасної освіти» виступила доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Волошина О.В., яка у своєму виступі наголосила на необхідності змін у навчальних планах і технологіях підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. В умовах широкого впровадження інклюзивної освіти на теренах України школа чекає на вчителя, спроможного надати підтримку дитині та її батькам, навчити, виховати й спонукати до саморозвитку особливих дітей, які відвідують його уроки, – зазначила доповідачка, приділивши увагу також концептуальним засадам інклюзивної освіти та практичним аспектам її впровадження, питанням надання корекційно-розвивальних послуг.

6 грудня 2016 року

на засіданні теоретичного семінару кафедри виступив доцент Сапогов В.А. із доповіддю «Проблема зв’язку новаторства і традицій у педагогічній освіті». Доповідачем було розкрито сутність понять «традиція» та «новаторство» у контексті педагогічної освіти, їхні взаємозв’язки та взаємообумовленість, продемонстровано зростання ролі інноваційної педагогіки на конкретних прикладах роботи педагогічних вишів в Україні та за кордоном. До обговорення долучились усі члени кафедри педагогіки і професійної освіти, зауваживши актуальність докорінних трансформацій базових засад педагогічної освіти, потребу у формуванні педагога нової генерації, спроможного на основі інтеграції традиційних та інноваційних підходів виробити власний педагогічний світогляд, дидактичні й виховні стратегії, сформувати індивідуальний стиль педагогічної діяльності, постійно самовдосконалюватись.

7 лютого 2017 року

відбулося чергове засідання теоретичного семінару на тему «Дидактико-психологічні основи створення сучасного підручника для вищої школи». Доповідали доценти кафедри – Давидюк М.О. («Оновлення змісту підручників з педагогіки у контексті соціально-культурних феноменів сучасності»), Столяренко О.В. («Концепція посилення гуманістичного змісту навчальних курсів та інтерактивних підручників»). Зі своїми пропозиціями виступили доценти Волошина О.В. («Дидактичні вимоги до інноваційного підручника з педагогіки»), Ігнатова О.В. («Критерії оцінювання підручника для вищої школи за європейськими стандартами»), Каплінський В.В. («Оновлення методологічної складової підручника з педагогіки»). До обговорення дискусійних питань, повязаних із змістом і дидактичними функціями навчальної книги з педагогіки, долучились усі члени кафедри. Так, завідувач кафедри професор Акімова О.В. відзначила, що зміст новітнього прогресивного підручника має базуватися на принципах міждисциплінарності, проблемності, інтерактивності і доповнюватися мультимедійними засобами. Доцент Сапогов В.А. зауважив, що сучасний підручник з педагогіки повинен містити адекватний ілюстративний матеріал вербального й символічного характеру, що сприятиме формуванню професійних компетентностей майбутнього вчителя. Було ухвалено рішення про створення інноваційного підручника з педагогіки, який стане цінним дидактичним засобом і відповідатиме вимогам часу й освітнім запитам студентів.

Прочитати текст виступу О.В. Столяренко 

Прочитати текст виступу М.О. Давидюк 

21 лютого 2017 року

на кафедрі педагогіки і професійної освіти відбулося засідання теоретичного семінару на тему «Критерії зрілості педагогічного мислення». Доповідав доцент кафедри Галузяк В.М., який акцентував увагу на таких питаннях: 1. Недоліки педагогічного мислення. 2. Педагогічна міфологія: причини появи міфів і їхні наслідки в практичній діяльності. 3. Дихотомічність мислення педагога: рівні прояву. 4. Критерії зрілості педагогічного мислення. Доповідачем було представлено багатий ілюстративний матеріал, що розкривав проблематику, пов’язану із формуванням зрілого педагогічного мислення, наведено приклади з історії розвитку педагогічних ідей, філософії освіти. У обговоренні проблемних питань взяли участь усі члени кафедри. Було ухвалено рішення про оновлення методів і прийомів викладання педагогічних дисциплін з метою розвитку в студентів зрілого педагогічного мислення вже на етапі університетського навчання і педагогічної практики.

Прочитати текст виступу В.М. Галузяка

4 березня 2017 року

на черговому засіданні теоретичного семінару на тему «Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій при викладанні дисциплін у вищій школі» члени кафедри педагогіки і професійної освіти мали можливість познайомитися з досвідом застосування ІКТ на заняттях з педагогічних дисциплін доцента Кобисі В.М. У своєму виступі доповідач представив технологію створення електронних навчально-методичних комплексів, які, порівняно зі звичайними поліграфічними аналогами, є сучасними багатофункціональними засобами навчання й надають ширші можливості для організації навчального процесу, дозволяють економно використати час і оперативно здійснити поточну та підсумкову діагностику навчальних досягнень студента. Усім учасникам обговорення були цікаві освітні перспективи, що їх відкривають інформаційно-комунікаційні технології, зокрема можливість дистанційного навчання та оцінювання досягнень студентів, розширення змістових меж навчальної дисципліни за рахунок он-лайн курсів і факультативів тощо. Було ухвалене рішення про створення електронних навчально-методичних комплексів педагогічних дисциплін.

Прочитати текст виступу В.М. Кобисі