Збірник рекомендовано до друку:
вченою радою Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
(протокол № 11 від 28.12.2016 р.);
вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка
(протокол № 7 від 15.12.2016 р.)
Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук
(Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.)