Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, написані українською,  англійською або російською мовами.

Текст і графічний матеріал подаються в одному примірнику на CD-RW диску та роздрукованими на папері або надсилаються разом з відсканованою квитанцією про оплату на електрону адресу fks@vspu.edu.ua.

Обсяг статті – 7-10 машинописних сторінок, які включають: текст, рисунки (не більше двох), таблиці (не більше двох), список літератури (не більше десяти джерел). Таблиці, рисунки і підписи (курсивом) до них друкуються впродовж тексту.

Стаття подається з анотацією (розширеною) та ключовими словами, написаними українською, російською, англійською мовами обсягом від 500 знаків, шрифт 14 pt, інтервал одинарний.

Текст статті друкується на білому папері, інтервал 1,5 рядка, шрифт Times New Roman 14 pt, формат doc або docx, на одній стороні аркуша A4. абзацний відступ – 1,25 см.
Поля: зліва – 3 см; справа, зверху і знизу – 2 см.
Сторінка містить 29-30 рядків.

Структура статті:
    • назва статті великими літерами, жирним шрифтом, 14 pt;
    • П.І.Б. автора (авторів);
    • назва закладу в якому працює автор (автори);
    • постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями);
    • аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);
    • вказати, в рамках якої теми виконано роботу;
формулювання мети статті (постановка завдання);
    • методи, організація досліджень;
    • результати досліджень та їх обговорення;
    • основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у даному напряму;
    • рекомендації (не обов'язково);
    • література.
    • анотація (розширена);
    • ключові слова.

Математичні та хімічні формули, символи повинні бути чітко написані і розмічені.
Список використаної літератури оформляється згідно Державних стандартів України.
У кінці статті на окремій сторінці додаються відомості про авторів.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА
„Фізична культура, спорт та здоров’я нації”

Прізвище ______________________________________
Ім’я _____________________________________________
По батькові ____________________________________
Місце роботи __________________________________
Посада __________________________________________
Науковий ступінь _____________________________
Вчене звання __________________________________
Контактний телефон __________________________
Номер відділення «Нової пошти» для надсилання збірника ______________________