Рік заснування: 1999
Тематика: висвітлення питань у галузі історії
Реферативні бази даних: Index Copernicus; Google Scholar
ISSN: 2411-214ISSN: 2411-2143
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8414 від 06.02.2004 р.
Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р. (історичні науки)
Спеціальність ДАК: Історичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

Видання включено до міжнародної науковометричної бази INDEX COPERNICUS

Наукова діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців. Важливим здобутком у науковій роботі вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу є наявність фахових наукових видань, в яких науково-педагогічні працівники, аспіранти та докторанти мають можливість оприлюднити найважливіші результати своєї наукової діяльності.

В інституті історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, що має потужний науковий потенціал, з 1999 року активно функціонує наукове фахове видання «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія.» (Постанови президії ВАК України: № 3-05/11 від 10 листопада 1999 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року; Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та світової історії, етнології, історіографії та джерелознавства, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук. Журнал індексується в Index Copernicus та Google Scholar.
Редакційна колегія журналу, до складу якої входять провідні українські, білоруські та польські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування усіх статей. Авторами статей окрім українських науковців, є вчені із Польщі, Німеччини, Молдови, Білорусі, Росії. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі Інституту наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику. «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін.

Редколегія видання запрошує усіх бажаючих до співробітництва та пропонує публікацію статей. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів, аспірантів та докторантів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних та громадських діячів, що мають певні наукові здобутки в галузі історії.