Журнал «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» входить до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.).
Журнал індексується в Index Copernicus та Google Scholar.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. Вона залишає за собою право на редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої а тестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

• Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал посередині напівжирним курсивом друкуються ім’я та прізвище автора; в наступній стрічці звичайним шрифтом вказуються навчальний заклад чи наукова установа, в якій працює автор; науковий ступінь та вчене звання (в разі відсутності – посада), країна (в дужках); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними літерами; через 2 інтервали симетрично до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці статті через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА», формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик; через 2 інтервали анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (6-10 слів) англійською та анотація (не менше 500 знаків) та ключові слова російською мовами (6-10 слів), в анотаціях вказуються ім’я та прізвище автора, а також назва статті;

• обсяг авторських рукописів: статті – 8-12 сторінок; рецензії – до 4 сторінок;

• формат аркуша А4; усі поля 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 кеглів, стиль «нормальний» («звичайний»); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів;

• посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком:[6, с. 12], де 6 – номер джерела за списком використаних джерел, 12 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв]. В дужках ставляться нерозривні пробіли (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски;

• список використаних джерел «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015). Слова «там само», «там же» – не використовуються. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого списку;

• обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-), використання лапок такого формату – «» («текст»); скорочення на зразок т. п., т. д., ініціали при прізвищах (напр., І.І. Іванов), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ), рр. – роки, перед квадратними чи круглими дужками, а також в них – друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»; гіперпосилання вилучати із списку літератури.

• Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні подавати список літератури у двох варіантах: один – мовою оригіналу, а також окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторяючи в ньому в тому ж порядку всі позиції літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні.

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

Завантажити зразок оформлення: pdf

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові: ______________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада:  ______________________________
Місце роботи: ______________________________
Контактний телефон: ______________________________
E-mail: ______________________________
Поштова адреса (за зразком: відділення №5 Нової пошти в Києві): ______________________________

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у двадцять шостому випуску журналу необхідно надіслати електронною поштою до 1 лютого 2018 року наступні матеріали (файли):
   ❶ статтю, оформлену відповідно зазначених вимог;
   ❷ інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса , e-mail та контактний телефон;
   ❸ відскановану квитанцію про оплату публікації;
   ❹ відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).

Приклад підпису файлів: Марков_стаття.doc; Марков_інформація.doc; Марков_квитанція.pdf (або JPEG); Марков_рецензія.doc

Електронна адреса: naukzapped@gmail.com

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція Наукових записок ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія.
вул. К.Острозького, 32, корп.3, каб. 320
м. Вінниця, Україна, 21001
Телефон: +380 (432)26-71-33

Контактні телефони:
 +380 (67) 417-26-06 Мельничук Олег Анатолійович – головний редактор
 +380 (67) 596-15-48 Войнаровський Анатолій Володимирович – відповідальний секретар
 +380 (97) 442-20-70 Мазур Інна Віталіївна – технічний редактор