Рік заснування: 1999
Тематика: лінгвістика
Реферативні бази даних: Google Scholar
ISSN 2521-1307 (Online), ISSN 2521-1293 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 8416 від 06.02.2004
Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено як друковане періодичне видання, що включається до Переліку наукових фахових видань України, наказом Міністерства освіти і науки України (Додаток № 12 до наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016)
Спеціальність ДАК: філологічні науки (мовознавство)
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

Важливою складовою навчально-виховного процесу у вищій школі є наукова діяльність викладачів, що, з одного боку, забезпечує відповідність змісту освіти сучасним досягненням у галузі науки, з іншого – слугує важливим чинником їхнього професійного зростання. Показником результативності наукової роботи структурного підрозділу вищого навчального закладу є наявність фахових наукових видань, у яких науково-педагогічні працівники, аспіранти та докторанти мають змогу оприлюднити найважливіші результати своєї наукової діяльності.

На факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з 1999 року функціонує наукове фахове видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)» (Постанови президії ВАК України: № 1-05/07 від 09 червня 1999 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року; Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016), на сторінках якого висвітлюються проблемні питання сучасної лінгвістичної науки, розглядаються актуальні питання теорії комунікації, теорії та практики перекладу.

Редакційна колегія журналу, до складу якої входять провідні українські, білоруські, польські, угорські та австрійські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя. Ця співпраця передбачає взаємне розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі факультету наукових конференцій, круглих столів з оприлюдненням їхніх результатів у науковому збірнику. Статті, уміщені в збірнику «Наукові записки ВДПУ. Серія: Філологія (мовознавство)», активно використовуються в навчальному процесі вищої школи як додаткові джерела під час вивчення дисциплін лінгвістичного спрямування, для підготовки наукових доповідей, рефератів, у процесі написання курсових, дипломних, дисертаційних робіт.