Шановні колеги!

Запрошуємо Вас надрукувати матеріали Ваших лінгвістичних досліджень у збірнику наукових праць «Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство)» (вип. № 26), що входить до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р.; додаток 12). Статті друкуємо українською, англійською та російською мовами.

Проблематика збірника

    1. Актуальні питання теорії мови.
    2. Функційна семантика лексичних одиниць. Теорія номінації.
    3. Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти лінгвістики.
    4. Лінгвістика тексту. Стилістичні та контекстуальні вияви лексичних і граматичних одиниць.
    5. Мова сучасних ЗМІ.
    6. Проблеми діалектології та ономастики.
    7. Актуальні питання зіставної лінгвістики.
    8. Перекладознавство та міжкультурна комунікація.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

    1. Обсяг відредагованої автором статті – від 8 сторінок (від 15 000 друкованих знаків).
    2. Текст статті має відповідати вимогам ДАКу України, згідно з яким обов’язковими є основні елементи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі (їх виокремлюють рубриками в підрядку до тексту).
    3. Статтю супроводжують 2 анотації українською та російською мовами (середній обсяг анотації українською та російською мовами – не менше як 500 друкованих знаків) та Аbstract англійською мовою (не менше як 3 000 друкованих знаків), де висвітлено актуальність, мету, завдання, результати та висновки дослідження. Антоації та Abstract супроводжують ключові слова (до 7 термінів чи терміносполук). Наприкінці публікації подати References – список використаної літератури, транслітерований латиницею (користуйтеся офіційним електронним сервісом: http://ukrlit.org/transliteratsiia).

ІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

    1. Формат аркуша А4; усі поля – 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кеглів (література, анотації, Abstract, References – 12 кеглем), стиль «нормальний» («звичайний»); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів.
    2. Ілюстративний матеріал друкувати курсивом без підкреслень та лапок; досліджувана одиниця – жирним курсивом; тлумачення окремих слів та понять подавати в лапках «...»; покликання на ілюстративне джерело – у круглих дужках (Т. Шевченко).
    3. Обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-); використання лапок лише такого формату – «» («текст»); скорочення на зразок і под., та ін., ініціали при прізвищах (напр., О. О. Гнатюк), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пропуск). Для уникнення невиправданих інтервалів потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».
    4. У тексті використовувати лапки «...»; якщо трапляються внутрішні й зовнішні лапки, то цитату оформлювати за зразком: «…“…”…»
    5. Покликання на наукові джерела в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, напр.: [4, с. 345; 7, с. 37–56].
    6. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках, напр. (3, с. 15).

Послідовність структурних елементів:
   - перший рядок – ім’я та прізвище автора (напівжирний курсив, праворуч);
   - наступний рядок – назва міста (у дужках, курсив, праворуч);
   - наступний рядок – шифр УДК (звичайний шрифт, ліворуч);
   - через рядок – назва статті (відцентрована, великі літери, напівжирний шрифт);
   - через рядок – анотація українською мовою та ключові слова;
   - через рядок – основний текст статті з виділеними напівжирним шрифтом в підборку до тексту обов’язковими елементами (див. п. 2);
   - через рядок – ЛІТЕРАТУРА в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту щодо оформлення;
   - наступний рядок – ДЖЕРЕЛА, УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ, УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ, УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (за потреби);
   - через рядок – анотація російською мовою та ключові слова;
   - через рядок – Abstract з ключовими словами із зазначенням імені та прізвища автора, назви статті та ключових слів англійською мовою;
   - наступний рядок – References.

III. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Завантажити  зразок оформлення статті (pdf)

Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За зміст публікації, достовірність викладеної в ній інформації, наявність плагіату, а також за правильність перекладу в анотаціях відповідальність несе автор (автори).
Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.
Передрук матеріалів журналу  тільки з дозволу автора й редакції.

IV. УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість однієї (повної чи неповної) сторінки становить 35 грн. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу. За пересилку збірника сплачує автор (під час отримання його у відділенні «Укрпошти» чи «Нової пошти»).
Оплата здійснюється лише після підтвердження редколегією прийняття статті до друку.
Статті докторів наук, написані без співавторів, друкуємо безкоштовно.
Кошти переказувати на картку для виплат ПриватБанку 4149 4991 0824 8434 (Прокопчук Людмила Володимирівна).

 V. ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті до 30 квітня 2018 р. потрібно надіслати на e-mail: naukovizap@gmail.com (Раднєвич Юлія Сергіївна, тел. 067-878-62-11) такі матеріали:

    ❶ оформлену відповідно зазначених вимог статтю (petrenko.doc);
    ❷ авторську довідку українською та англійською мовами (petrenko_dovidka.doc): прізвище, імʼя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), поштова адреса чи відділення «Нової пошти», E-mail, контактні телефони, ORCID ID (за наявності);
    ❸ відсканований чек про оплату публікації (petrenko_oplata.pdf);
    ❹ відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (petrenko_rez.doc).

VI. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція збірника «Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)»
вул. К. Острозького, 32, корп. 1, каб. 313
м. Вінниця, Україна, 21001
Телефон: (0432) 27-55-89

Контактні телефони:

+380 (67) 765-63-41 (Завальнюк Інна Яківна – головний редактор)
+380 (96) 352-81-65 (Прокопчук Людмила Володимирівна – заступник головного редактора)
+380 (96) 316-88-61 (Гороф’янюк Інна Валентинівна – відповідальний секретар)
+380 (67) 878-62-11 (Раднєвич Юлія Сергіївна – технічний редактор)