Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні 52 випуску “Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія”. Термін подачі матеріалів до 31 жовтня 2017 р.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Вимоги до рукописів:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

    - постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

    - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

    - формулювання цілей статті (постановка завдання);

    - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

    - висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

    • Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними прописними літерами; через 1 інтервал справа напівжирним шрифтом друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал симетрично до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); через 1 інтервал анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською та російською мовами (6-10 слів), в анотаціях вказуються прізвище та ініціали автора, а також назва статті; після цього через 1 інтервал – основний текст; в кінці статті через 1 інтервал симетрично до тексту напівжирним шрифтом заголовок «Література», формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик в алфавітному порядку;

    • обсяг авторських рукописів: статті – не менше 12 сторінок;

    • формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт., стиль “нормальний” (“звичайний”); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів;

    • посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком: [5] або [5, с. 14], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 14 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [2; 3; 5] або [2, с. 14; 8, с. 23; 12, с. 124];

    • список використаних джерел «Література» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» - не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого списку;

    • слід вказати за наявності собистий цифровий ідентифікатор DOI (ORCID).

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

УДК 371.3:378.4.180.6

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МЕДИЧНОГО ВНЗ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ

К.В. Добровольська

В статті розглядаються різні підходи до розуміння сутності освітнього середовища та його ролі у формуванні професійної самосвідомості майбутніх медичних працівників. Проаналізовані особливості освітнього середовища вищого медичного навчального закладу. Освітнє середовище розглядається як структурований комплекс умов, що активізують професійне самовизначення студентів, рефлексивне осмислення своєї особистості в контексті майбутньої професійної діяльності, формування адекватного професійного Я-образу і самооцінки. У структурі освітнього середовища вищого медичного навчального закладу виділені чотири взаємопов'язані простори (теоретичний, практичний, науково-дослідний, культурно-виховний, що впливають на формування професійної ідентичності студентів.

Ключові слова: освітнє середовище, самосвідомість, професійна самосвідомість, професійна ідентичність, підготовка медичних працівників, вищий медичний навчальний заклад.

 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MEDICAL INSTITUTIONS AS THE FACTOR OF FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENTS

K.V. Dobrovolska

The article discusses the various approaches to understanding of the essence of  educational environment and its role in shaping of the professional identity of future health professionals. Educational environment of medical university is regarded as specially structured set of conditions, activating the professional self-determination of students, understanding of their personality in the context of future professional activity, formation of adequate professional self-image and self-esteem. The typological features of educational environment a medical institution are analyzed. The structure of the educational environment of medical institutions is separated into four interrelated spaces (theoretical, practical, research, cultural), and they influence the shaping of the professional identity of students.

Keywords: educational environment, self-consciousness, professional self-consciousness, professional identity, training of medical workers, higher medical schools.

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ

К.В. Добровольськая

В статье рассматриваются различные подходы к пониманию сущности образовательной среды и ее роли в формировании профессиональной идентичности будущих медицинских работников. Проанализированы особенности образовательной среды высшего медицинского учебного заведения. Образовательная среда рассматривается как структурированный комплекс условий, активизирующих профессиональное самоопределение студентов, рефлексивное осмысление своей личности в контексте будущей профессиональной деятельности, формирование адекватного профессионального Я-образа и самооценки. В структуре образовательной среды высшего медицинского учебного заведения выделены четыре взаимосвязанные пространства (теоретическое, практическое, научно-исследовательское, культурно-воспитательное), влияющие на формирование профессиональной идентичности студентов.

Ключевые слова: образовательная среда, самосознание, профессиональное самосознание, профессиональная идентичность, подготовка медицинских работников, высшее медицинское учебное заведение.

 

Література

1.   Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01/ Геннадий Юрьевич Беляев. – М., 2000. – 157 c.

2.   Вербицкий А.А. Контекстное обучение в компетентностном подходе / А.А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 43.

3.   Ганиева Р.Х. Трансляция субъектности учителя в процессе педагогического взаимодействия: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «педагогическая психология» / Р.Х. Ганиева. - Ставрополь, 2004. – 20 с.

4.   Григорьев Д. В. Создание воспитательного пространства: событийный подход / Д.В. Григорьев // Современные гуманитарные подходы в теории и практике воспитания. – Пермь: ИТОП РАО, 2001. – С. 66 – 76.

5.   Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда / Г. А. Ковалев // Вопросы психологии. – 1993. – №1. – С. 13-23.

6.   Крылов А.Н. «Образ-Я» как фактор развития личности: дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01 / Крылов Александр Николаевич. – М., 1984. – 142 c.

7.   Кудрявцев Т.В. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения / Т.В.Кудрявцев, В.Ю.Шегурова // Вопросы психологии. – 1983. – №2. –С. 51-59.

8.   Мануйлов Ю.С. Воспитание через среду / Ю.С. Мануйлов // Воспитательная работа в школе.– 2008.– № 8.– С.21-27.

9.   Новикова Л.И. Школа и середа / Л.И. Новикова. – М.: Знание, 1985. – 80с.

10. Сластенин В.А. Педагогический процесс как система / В.А. Сластенин. – М.: Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. – 488 с.

11. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: учеб. пособие / Л.Б. Шнейдер. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2004. – 312 с.

12. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии / Н.Е. Щуркова. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 234 с.

13. Ясвин В.А. Образовательная среда – от моделирования к проектированию /В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

 

УМОВИ ОПЛАТИ:

Вартість однієї повної чи неповної сторінки складає – 40 грн. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, версткою і друком журналу.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою такі матеріали (файли):

     ❶ статтю, оформлену відповідно зазначених вимог;

     ❷ інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон;

     ❸ відскановану квитанцію про оплату публікації;

     ❹ відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).

Приклад назви файлів: Добровольська_стаття.doc; Добровольська_інформація.doc; Добровольська_квитанція.pdf (або JPEG); Добровольська_рецензія.doc

✉ Електронна адреса: naukzapped@gmail.com

Положення про конфіденційність

За зміст публікацій та достовірність викладених матеріалів, а також за правильність перекладу в анотаціях відповідальність несуть автори. Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу після власного рецензування статей.