ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРЕНІНГУ В ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • Любчак Л. В.
Ключові слова: гуманізація, педагогічне  спілкування, комунікативна  компетентність, технологія  тренінгу, тренінгові методи, суб’єкт‐суб’єктна взаємодія, педагогічна майстерність

Анотація

У  статті  обгрунтовується  пріоритетність  особистісно  орієнтованого  підходу  у  навчанні  і  вихованні  молодших школярів та розкривається взаємоз’язок між здатністю вчителя організовувати спілкування та продуктивною діяльністю  учнів.  Доводиться  необхідність  цілеспрямованого  формування  комунікативної  компетентності  майбутнього  педагога у процесі вивчення психолого‐педагогічних дисциплін.

Розкривається  сутність  поняття  «комунікативна  компетентність»  з  позицій  провідних  учених,  аналізується  структура компетентності у спілкуванні. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя інтерпретується як заснована  на  знаннях  та  чуттєвому  досвіді  здатність  орієнтуватися  у  ситуаціях  професійного  спілкування,  розуміти  мотиви, стратегії поведінки, як свої власні, так і партнерів по спілкуванню, як певний рівень освоєння технології та психотехніки спілкування.

Визначається місце і роль технології тренінгу у формуванні комунікативної компетентності студентів. Наводяться приклади  використання  тренінгових  методів  (групової  дискусії;  ігрових  методів:  ситуаційно‐рольових,  дидактичних,  організаційно‐діяльних, ділових, творчих, імітаційних ігор; розвитку вербальної та невербальної техніки) на лабораторно‐практичних заняттях з педагогічної майстерності, зокрема у формуванні вмінь мімічної та пантомімічної виразності та розвитку  навичок  сугестивного  впливу.  Визначаються  умови  ефективного  формування  комунікативної  компетентності  майбутніх педагогів.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2