СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Кушнір А.
Ключові слова: компетенція, компетентність, іншомовна компетентність, професійна підготовка, комунікативний компонент, лінгвістична компетенція, іншомовна комунікація, професійна іншомовна комунікативна компетентність

Анотація

За сучасних умов інтеграції України до європейського та світового освітнього простору проблема іншомовної підготовки майбутніх учителів набуває особливої значущості. Запровадження компетентістного підходу та формування іншомовної компетентності під час підготовки фахівців із вищою освітою належить до стратегічних напрямів реформування Української системи освіти.

В статті актуалізовано проблему сутності та змісту іншомовної компетентності на основі поглядів представників різних наукових шкіл та течій. Визначено, що нині немає єдиного тлумачення терміну «іншомовна компетентність», і в науково-педагогічній літературі зустрічається ціла низка комбінованих термінів. Проте схожі погляди до трактування означеного феномену простежуються в наявності певного набору комунікативних та невербальних технік, в здатності і готовності здійснювати ефективну іншомовну комунікацію, а також в комплексі компетенцій і якостей особистості, що і складають структуру іншомовної компетентності особистості майбутнього вчителя. На основі проаналізованих наукових праць та результатів наукових форумів і конференцій, пов’язаних з предметом нашого дослідження, висвітлено авторський погляд на поняття іншомовної компетентності та її основні структурні компоненти.

Опубліковано
2018-04-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4