EDUKACJA EKONOMICZNA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

  • Jan Sikora Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Анотація

Przedmiotem artykułu jest problematyka dotycząca edukacji ekonomicznej w społeczeństwie informacyjnym. Zasadniczą przesłanką dla podjęcia tej kwestii jest przekonanie, że przemiany cywilizacyjne wynikające z rozprzestrzenienia się technologii IT w zasadniczy sposób wpływają na sposób funkcjonowania współczesnego człowieka, w tym także w obszarze gospodarowania. Mając na uwadze, że konieczności ekonomiczne w znacznym stopniu wyznaczają strategie działania ludzi w warunkach gospodarki kapitalistycznej, uprawnioną jest teza o zasadniczym znaczeniu edukacji ekonomicznej dla podejmowania racjonalnych decyzji i kształtowania potrzebnych umiejętności w tym obszarze. W szczególności, w warunkach gospodarki charakterystycznej dla społeczeństwa informacyjnego można wyróżnić specyficzne zjawiska determinujące kierunki przemian w sposobie rozwiązywania ważnych dla człowieka problemów. Do tego typu zjawisk można zaliczyć następujące fenomeny:

  • źródło produktywności i wzrostu stanowi możliwość generowania wiedzy oraz przetwarzania informacji,
  • aktywność w działalności gospodarczej lokowana jest w coraz większym zakresie w sektorze usług,
  • wzrasta znaczenie zawodów, których wykonywanie wymaga zaangażowania dużej ilości informacji i wiedzy [1].

Wszystkie te zjawiska są elementami globalnej gospodarki, mającej instytucjonalną, organizacyjną i technologiczną zdolność do działania w czasie rzeczywistym w skali naszej planety. Oznacza to jednocześnie, że organizacja zasadniczych form produkcji, obrotu i konsumpcji ma zasięg ogólnoświatowy. Zjawiskom tym towarzyszy globalizacja finansów, która egzemplifikuje się w kapitalizacji znaczącej części bogactwa światowego przez stosunkowo nieliczna liczbę podmiotów gospodarczych, kreowaniu wyrafinowanych instrumentów finansowych i rynków dostępnych tylko dla fachowców oraz utrzymywaniu się stopy zwrotu z kapitału finansowego powyżej stopy wzrostu gospodarczego.
Na tym tle, rozstrzygnięcia dotyczące sposobu funkcjonowania systemu ekonomicznego i znaczenia tych rozstrzygnięć dla sytuacji jednostki należy rozpatrywać w perspektywie:

  • indywidualnej,
  • ogólnospołecznej,
  • globalnej,
  • ekologicznej.

Odniesienia do wymienionych wyżej uwarunkowań z perspektywy wyzwań dla systemów edukacji stanowią przedmiot analizy zagadnień podjętych w przedmiotowym artykule.

Опубліковано
2018-05-16
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1