ПРОЕКТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ З УРАХУВАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

  • Білецька Г.
  • Міронова Н.
Ключові слова: студентоцентроване навчання, компетентність, результат навчання

Анотація

У статті висвітлені результати дослідницької роботи проведеної з метою проектування результатів підготовки майбутніх вчителів біології та здоров’я людини у закладах вищої освіти. З урахуванням компетентнісного підходу в освіті результати підготовки спроектовано як пререлік програмних результатів навчання і компетентностей, що визначають кваліфікацію випускника. Під час їх визначення враховувалися вимоги роботодавців до професійних якостей вчителя та особистісні потреби сучасного фахівця. Відповідно, виокремлено загальну (соціально-особистісну) і фахові компетентності здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини). Обґрунтовано, що фаховими компетентностями є дослідницька, проектувальна, організаційна, управлінська і контрольна. Визначено перелік результатів навчання, що відображають очікувані навчальні досягнення студента і характеризують сформованості програмних компетентностей майбутнього вчителя біології та здоров’я людини. Формування спроектованих результатів навчання і компетентностей буде забезпечувати становлення особистості вчителя, що здатний вирішувати професійні завдання з організації і здійснення навчально-виховного процесу з біології та основ здоров’я людини у загальноосвітній школі і володіє професійно значимими особистісними якостями.

Опубліковано
2018-05-21
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5