ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

  • Оксана Василівна Столяренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Олена Вікторівна Столяренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, гуманістичне виховання, гуманістичні цінності, гуманна педагогіка, ціннісне ставлення до людини, самооцінка готовності до активної гуманістичної діяльності

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню важливості і дослідженню особливостей виховання гуманістичної орієнтації старшокласників і студентів в сучасних умовах. Визначено термінологічний апарат, проаналізовано актуальні проблеми формування ціннісних орієнтацій української молоді; визначено роль гуманістичних цінностей у реалізації життєвих планів; виборі майбутньої професії, ставленні до батьків, друзів, інших членів суспільства. На основі аналiзу психолого-педагогiчних дослiджень, якi стосуються змiсту цiнностей, механiзмів їх формування та шляхiв досягнення поставленої мети у процесi цілеспрямованої позаурочної виховної роботи визначено рiвнi сформованостi у вихованців гуманiстичних цiнностей вiдповiдно до компонентiв процесу їх формування. По-перше, це рiвень засвоєння знань про тi соцiальнi норми (принципи, оцiнки), що повиннi бути пiдставою для перетворення гуманiстичних цiнностей на особистiснi орієнтації; по-друге, це рiвень володiння аксiологiчними прийомами й умiннями, серед яких, зокрема, вмiння порiвнювати, пояснювати, узагальнювати та критично оцiнювати факти й дiяльнiсть людей, спираючись на власну систему цiнностей; виявляти суперечностi в позицiях, рiзнi iнтереси, потреби соцiальних груп і окремих осiб та роль у подiях і процесах, тенденції і напрями розвитку людства; оцiнювати рiзнi версiї і думки про подiї і явища, визнаючи, що деякi джерела iнформації можуть бути необ’єктивними; по-третє, це рiвень, коли у вихованця наявне певне ставлення до явищ і процесiв внутрішнього і навколишнього свiту, яке базується і детермiнується системою гуманiстичних цiнностей. Експериментально вивчалася самооцінка вихованців, спрямована на виявлення готовності до активної гуманістичної діяльності в соціумі, прояву ціннісного ставлення до людини, доводилася ефективність виховної роботи.

Біографії авторів

Оксана Василівна Столяренко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної мови

Олена Вікторівна Столяренко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

Опубліковано
2019-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1