МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

  • І. І. Чорна Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»
Ключові слова: професійна мобільність, навчання іноземної мови, формування професійної мобільності майбутніх економістів, вищий заклад освіти, модель формування професійної мобільності, педагогічне моделювання, дидактичні принципи, педагогічні підходи

Анотація

У статті зазначено, що у результаті потреби сучасного ринку праці у висококваліфікованих, компетентних працівниках виникає необхідність у підготовці компетентного, професійно мобільного фахівця в процесі навчання у вищому закладі освіти.

Розроблено та теоретично обґрунтовано модель та технологію формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови, яка складається з взаємопов’язаних блоків: методологічно-цільового, змістово-процесуального, діагностично-результативного і враховує положення системного, особистісно-орієнтованого, комунікативного, діяльнісного, компетентнісного наукових підходів; загальні (наочності, наступності і перспективності, проблемності) та спеціальні (комунікативної спрямованості, проблемності та активності, професійного спрямування навчання) дидактичні принципи; педагогічні умови. У моделі знайшли відображення критерії (особистісний, когнітивний, мотиваційний, комунікативний), за якими визначався рівень (низький, середній, достатній, високий) сформованості професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому закладі освіти.

Визначено та розкрито дидактичні принципи та педагогічні підходи, дотримання яких ефективно сприятиме навчанню майбутніх економістів іноземної мови на рівні, необхідному для виконання професійних обов’язків у майбутній діяльності. Розкрито принципи побудови моделі, сукупність закономірних, функціонально пов’язаних компонентів, які зумовлюють її ефективність та результативність за відповідних умов у процесі підготовки професійно мобільних економістів на заняттях з іноземної мови. Здійснено спробу довести, що комплексна реалізація запропонованих нами педагогічних умов, використання відповідних форм і методів навчання, ресурсних засобів на заняттях з іноземної мови дає можливість підготувати високо кваліфікованого професійно мобільного економіста у процесі навчання у вищому закладі освіти.

Біографія автора

І. І. Чорна, Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»

асистент кафедри економіки та менеджменту

Опубліковано
2019-02-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4