МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

  • Н. Г. Осьмук Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  • О. Г. Швець Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: компетентнісний підхід; підготовка бакалаврів; компетентність; компетенції; тест; тестування; інструментальні компетенції; когнітивні вміння

Анотація

Модернізація вищої освіти в сучасних умовах обумовлюється потребами врахування вимог компетентісного підходу, що посилює увагу до відповідного методичного забезпечення освітнього процесу. В статті на основі авторського досвіду розглянуто проблеми формування у вищій школі загальних компетенцій першого (бакалаврського) рівня за допомогою тестування. В сучасних умовах масового використання інформаційних технологій тести як інструмент пізнання і передачі знань, мають, значний потенціал не тільки в можливостях автоматичної процедури контролю, обробки робіт і зберігання інформації, але й забезпеченні об’єктивності контролю, стимулювання мотивації до навчання, сприянні формуванню певних компетенцій.

На основі аналізу європейських та вітчизняних підходів, що відображені в Національній рамці кваліфікацій та в Проєкті «Tuning of educational structures» («Налаштування освітніх структур») щодо формування компетентного фахівця визначена необхідність набуття загальних і спеціальних (фахових) компетенцій. Особливу увагу приділено характеристиці загальних компетенцій, що представляють собою оволодіння сукупністю інструментальних, міжособистісних і системних компетенцій.

Наголошено на можливості використання тестів як освітнього навчального засобу під час формування загальних компетенцій. Подано приклади використання тестів у процесі формування різновидів когнітивних умінь (аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення, індукції і дедукції та аналогії). Визначено такі методичні засади використання тестів як доцільність, послідовність, регулярність, системність. Окреслено перспективи використання тестів для формування інструментальних компетенцій.

Біографії авторів

Н. Г. Осьмук, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

кандидат педагогічних наук,доцент, доцент кафедри педагогіки

О. Г. Швець, Сумський національний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5