Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 21 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. − Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2009. – 574 с.

Опубліковано: 2018-07-12

Весь випуск