ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

                    Діяльність лабораторії   Театр спонтанності   Тематичні свята   Сторінка у соц. мережі  

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Загальна інформація про лабораторію

Лабораторія екологічної психології створена як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Лабораторія діє на підставі Положення, затвердженого ректором ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Очолює лабораторію - доктор психологічних наук, доцент Паламарчук Ольга Миколаївна.

Основні напрямки діяльності

Дослідження у сфері екологічної психології набувають в даний час особливої актуальності у зв'язку з актуалізацією надзвичайно важливої проблеми збереження навколишнього середовища та забезпечення належних умов існування і розвитку людства.

Метою діяльності наукової лабораторії є організація наукових досліджень у галузі екологічної психології; впровадження отриманих результатів як в цілому у практику життєдіяльності суспільства, так і зокрема у навчально-виховний процес ВНЗ; створення й апробація нових технологій з формування мотивації екологічної поведінки майбутніх фахівців, а також пошук об’єктивних еколого-регулятивних факторів функціонування і розвитку суспільства, трансформованих у внутрішню спонукальну силу екологічних дій сучасної людини.

Основними завданнями лабораторії екологічної психології є:

Основні публікації

  1. Паламарчук Ольга Миколаївна (2016) Technologies of Shaping and Enhancing Health of Human and Society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 – 93 – 2 (Paper); pp.200, illus., tabs., bibls. – С. 138-144.
  2. Паламарчук Ольга Миколаївна (2016) Психологічні детермінанти екологічно орієнтованої підготовки сучасних фахівців / О. М. Паламарчук // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – С. 195-198.
  3. Паламарчук Ольга Миколаївна (2015) Психологічні аспекти екологізації професійної діяльності суб’єктів підприємництва / О. М. Паламарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 41. – С. 321–331.
  4. Паламарчук Ольга Миколаївна (2014) Екологічно орієнтована підприємницька діяльність у сучасному світі: психологічні аспекти: монографія / О. М. Паламарчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 400 с.
  5. Паламарчук Ольга Миколаївна (2014) Palamarchuk O.M. Imprenditoria ecologicamente responsabile come un problema psicologico. Italian Science Review. 2014; 7(16). PP. 136–143. Available at URL : http : //www.ias-journal.org/archive/2014/july/Palamarchuk.pdf
  6. Паламарчук Ольга Миколаївна (2013) Создание и валидизация опросника «Стили реагирования предпринимателей на привлекательность экологически ориентированной деятельности» / О. Н. Паламарчук // Оралдын fылым жаршысы. Серия Педагогические науки. Психология и социология. Филологические науки. – Уральск. : ТОО «Уралнаучкнига», 2013. – ISSN 1561 – 6908. – № 22 (70). – С. 105–117.