Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації


http://vspu.net/smart/nnipppfvk/img/3.pngКоломієць Алла Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ).

Коломієць Алла Миколаївна народилась 24 березня 1964 року в с. Печера Тульчинського району Вінницької області. У 1980 році закінчила із золотою медаллю середню школу і, наслідуючи батька, вступила на фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, який закінчила в 1985 році, одержавши диплом з відзнакою.

Упродовж майже 10 років працювала вчителем математики, фізики та інформатики в класах з поглибленим вивченням математики і фізики. Декілька бувших учнів А. М. Коломієць за її прикладом пов’язали свій життєвий шлях з науковою діяльністю. Серед них є кандидати фізико-математичних, технічних, економічних і психологічних наук, один доктор технічних наук – Ю. Є. Яремчук (бібліометричний профіль https://scholar.google.com.ua/citations?user=KRCAfn8AAAAJ&hl=ru).

З 1992 року А. М. Коломієць є викладачем математики, фізики, «Основ інформаційної культури» та «Методології наукових досліджень» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1997 році захистила дисертацію тему „Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, член-кореспондента НАН України В. А. Макари.

З 2004 р. по 2007 р. – навчалася в докторантурі при ВДПУ під керівництвом член-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Гуревича Р.С. Дисертація на тему: «Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук була захищена в 2008 році в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ).

З 2004 року А. М. Коломієць виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальностей 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти й 13.00.07 – теорія та методика виховання.

З 2011 року по 2016 рік А. М. Коломієць працювала завідувачем кафедри математики та інформатики, а з 2016 року – проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Науково-педагогічне зростання А. М. Коломієць і представників її наукової школи здійснюється під впливом наукових шкіл В. Ю. Бикова, С. У. Гончаренка, Р. С. Гуревича, І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало.

За роки праці у ВДПУ А. М. Коломієць взяла участь у роботі кількох десятків міжнародних науково-практичних конференцій, у тому числі й зарубіжних (Бельгія, Польша, Росія, Словаччина) та опублікувала біля 200 наукових праць, з яких 1 монографія, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 6 навчально-методичних посібників, понад 80 статей у наукових фахових виданнях України, понад 10 статей і тез у закордонних виданнях, зокрема 2 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102462185

Найбільше визнання серед інших науковців дістали такі праці:

1.                 Коломієць А. М. Інформаційна культура вчителя початкових класів. Монографія / А. М. Коломієць. – Вінниця: ВДПУ, 2007. – 379 с.

2.                 Коломієць А. М. Математична гармонія природи: Книга для вчителя / А. М. Коломієць. – Вінниця, ТОВ „Ландо ЛТД”, 2007. – 235 с. (Гриф МОН України).

3.                 Коломієць А. М. Особливості вивчення елементів геометрії в початковій школі: Навчально-методичний посібник / А. М. Коломієць, Р. В. Загоруй. – Вінниця, ДОВ “Вінниця”, 2003. – 124 с.

Інші праці А. М. Коломієць представлені в її бібліометричному профілі в наукометричній базі Google Sholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yw5X6vsAAAAJ&hl=en

А. М. Коломієць входить до редколегій фахових видань з педагогічних наук «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців»,«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», «Інноваційні технології і засоби навчання» (м. Київ).

За плідну педагогічну працю і наукові здобутки А. М. Коломієць неодноразово була нагороджена почесними грамотами Національної академії педагогічних наук України, Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2004 р. нагороджена знаком „Відмінник освіти”, у 2012 р. – медаллю К. Д. Ушинського.

Під керівництвом А. М. Коломієць захистились 12 кандидатів педагогічних наук:

1.                 Рибак С. М. «Міжпредметні зв’язки природничо-математичних і спеціальних дисциплін у підготовці вчителя фізики» (2006).

2.                 Шульга Г. Б. „Підготовка майбутнього вчителя до формування математичних уявлень і понять в учнів початкової школи” (2007).

3.                 Крижанівська В. П. “Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економістів у коледжах” (2009).

4.                 Бондар С. П. «Підготовка майбутніх учителів світової літератури до розвитку читацьких інтересів старшокласників у профільній школі » (2013).

5.                 Глуханюк В. М. „Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологічного виховання учнів основної школи у процесі вивчення фахових дисциплін” (2011).

6.                 Супрун М. В. „Формування основ професіоналізму майбутнього викладача вищої школи в процесі магістерської підготовки” (2012).

7.                 Ковтонюк Г. М. «Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів» (2013).

8.                 Черній М. М. «Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами соціальних сервісів» (2014).

9.                 Черній Г. В. «Формування комунікативних умінь майбутніх бакалаврів туристичної сфери в процесі фахової підготовки» (2015).

10.            Нікелсен Т. А. „Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин” (2015).

11.            Ільчук В. В. „Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах” (2016).

12.            Бондар Н. «Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (2016).

Готуються до захисту ще декілька дисертацій.

Основними напрямами досліджень представників наукової школи А. М. Коломієць є проблеми природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителів, інформатизації освіти, саморозвитку викладача вищої школи, розвитку інформаційної та методологічної культури педагога.