Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

 

ПОГОДЖЕНО

В.о. декана-директора

Інституту педагогіки, психології і мистецтв

____________________ В.І.Імбер

«_________»___________2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Вінницького державного педагогічного університету

Імені Михайла Коцюбинського

____________________ Н.І.Лазаренко

«_________»___________2016 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спільну наукову лабораторію

педагогічної майстерності викладача вищої школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІННИЦЯ – 2016

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Призначення наукової лабораторії

 

Наукова лабораторії педагогічної майстерності викладача вищої школи є структурним підрозділом Інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Лабораторія здійснює дослідно-експериментальну роботу з реалізації творчого потенціалу особистості майбутніх педагогів та викладачів вищих навчальних закладів. Наукова лабораторія досліджує проблеми педагогічної майстерності викладача вищої школи та шляхи їх формування, працює на створення та реалізацію творчих науково-методичних проектів.

 

Мета та завдання наукової лабораторії

 

Метою створення та діяльності наукової лабораторії педагогічної майстерності викладача вищої школи є залучення викладачів і студентської молоді до педагогічної інноватики, спрямованої на розвиток творчих здібностей, творчого мислення, забезпечення творчого підходу до професійної діяльності педагога.

Основними завданнями лабораторії є:

§   поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з проблем педагогічної майстерності викладача вищої школи, впровадження їх у практику;

§   врахування рекомендацій педагогічної науки щодо розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи, їх апробація, внесення коректив та пошук оптимальних шляхів реалізації;

§   застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації на практиці;

§   вивчення, узагальнення, створення та впровадження перспективного педагогічного досвіду з розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи;

§   застосування сучасних творчих методів і прийомів   навчання та  сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу;

§   моделювання та апробація індивідуальних творчих дидактичних та виховних проектів;

§   підвищення рівня педагогічної майстерності, проведення щорічних конкурсів професійної майстерності педагога;

§   сприяння творчій самореалізації особистості педагогів у процесі професійної діяльності,

§   залучення магістрів до  написання курсових та дипломних робіт з проблем педагогічної майстерності викладача вищої школи;

§   моніторинг ефективності використання освітніх творчих проектів у навчально-виховному процесі; 

§   публікація монографічних досліджень наукових статей та створення навчально-методичних посібників з проблем удосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи;

§   створення картотеки науково-методичних джерел з основ педагогічної майстерності педагога.

 

2.     ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Організаційний – забезпечує створення творчої групи із залученням до її роботи кращих викладачів, які впроваджують у навчально-виховний процес нові технології навчання та виховання, беруть участь в апробаціях авторських моделей, науково-практичних семінарах тощо.

 Діагностичний – передбачає експертну оцінку створення і впровадження індивідуальних творчих проектів, ефективних технологій навчання, виховання, управління навчально-виховним процесом.

 Інформаційний – сприяє узагальненню інформації про результати діяльності творчої лабораторії, підготовці  узагальнюючих матеріалів до опублікування та забезпечує ознайомлення з ними педагогічної громадськості.

 Креативний – забезпечує розвиток творчого потенціалу педагогів, їх самореалізацію у різних видах діяльності.

 

3.     АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Вивчення та узагальнення сучасної  науково-педагогічної літератури з проблем формування педагогічної майстерності викладача вищої школи та практичного  досвіду.

 Розробка творчих проектів,  моделей, схем, рекомендацій з використанням досягнень науки.

 Створення та апробація перспективного педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми. Підготовка практичних порад для викладачів та студентів.

 Поширення досвіду: виступи перед педагогічними працівниками, висвітлення в публікаціях та  засобах масової інформації, практична демонстрація, консультування, проведення наукових конференцій, семінарів-практикумів, науково-практичних семінарів, тощо.

 

4.      СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Керівник лабораторії (на громадських засадах) – Каплінський В. В., кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки.

Наукову лабораторію формують два  сектори:

I.     Дидактична складова

Мета діяльності – розробка та впровадження в навчальний процес педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу і вищої школи активних методів навчання, спрямованих на формування педагогічної майстерності викладача вищої школи та реалізації його творчого потенціалу.

II.    Реалізація виховного потенціалу професійної діяльності викладача вищого навчального закладу

Мета діяльності – вивчення й узагальнення інновацій у змісті та використанні новітніх виховних технологій, їх упровадження в навчально-виховний процес середньої й вищої школи.

Кожен сектор має закріплений склад співробітників:

І.  Дидактична складова

1. Лавріненко О.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України;

2. Давидюк М. О., кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки;

3. Волошина О. В., кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки;

4. Хамська Н. Б. кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки

ІІ. Реалізація виховного потенціалу професійної діяльності викладача вищого навчального закладу

1. Каплінський В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки;

2. Галузяк В.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки;

3. Столяренко О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки;

4. Холковська І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.

 

5.     НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. №161, Статутом ВДПУ, посадовими обов’язками та іншими внутрішніми нормативами університету.

У своїй роботі співробітники наукової лабораторії педагогічної майстерності викладача вищої школи керуються постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи; правилами експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також цим Положенням.

 

6.     ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Діяльність наукової лабораторії регламентована Положеннями про наукову лабораторію, затвердженими на науково-методичній раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи працює згідно з річним планом роботи, узгодженим із планом науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України.

Засідання керівників секторів лабораторії відбувається за потреби.

Щорічна наукова лабораторія звітує про виконану науково-дослідну, науково-методичну та пошукову роботи на вченій раді інституту педагогіки, психології і мистецтв та на вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

7.     УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ

 

Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи діє відповідно до Статуту вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Стратегічне управління діяльністю наукової лабораторії педагогічної майстерності викладача вищої школи здійснює її засновник – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, який визначає пріоритетні напрями розвитку наукової лабораторії.

Безпосереднє управління діяльністю наукової лабораторії здійснює завідувач лабораторії.

Науково-методичний супровід діяльності наукової лабораторії педагогічної майстерності викладача вищої школи забезпечують вчена та науково-методична ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Авторські навчальні та робочі програми, науково-методичні розробки, навчальні та навчально-методичні посібники співробітників наукової лабораторії подаються на розгляд та схвалення вченої та науково-методичної рад Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

8.     ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи фінансується на громадських засадах.

Фінансування діяльності лабораторії може здійснюватися за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги та інших коштів, що не суперечить чинному законодавству України.

Лабораторія інституту може проводити самостійну госпрозрахункову діяльність, що передбачено Статутом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо надання консультативних та навчальних послуг з проблем, які розглядаються, апробуються та впроваджуються лабораторією.

 

 

 

 

 

 

Розгянуто і схвалено на засіданні вченої ради Інституту педагогіки, психології і мистецтв ( протокол №6 від 17 лютого 2016 р.)