Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації


На базі Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації функціонує відділ магістратури, аспірантури та докторантури.

Відділ магістратури є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Організація освітнього процесу в магістратурі базується на Конституції України, Законах України «Про вищу освіту», постановах Кабінету Міністрів України, інших актах законодавства України з питань освіти та інших нормативних документах.

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти магістра здійснюється за денною та заочною формами навчання. Фінансування підготовки магістрів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 


    Відділ аспірантури і докторантури є структурним підрозділом педагогічного університету, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У своїй діяльності відділ аспірантури і докторантури керується вимогами Законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 року, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МОН України та ВАК України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи.