Наукова школа професора Акімової О.В.
Професор Акімова О.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д.05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; постійно виступає рецензентом дисертаційних досліджень, опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій, рецензентом авторефератів дисертацій.

Свідченням плідної науково-дослідної діяльності Акімової О.В. є більше 120 публікацій, серед опублікованих протягом останнього десятиліття такі монографії: «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього учителя в умовах університетської освіти» (2007); «Формування творчого мислення майбутнього вчителя» (2013р.). Вона є керівником колективних монографій кафедри педагогіки і професійної освіти: «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (2014); «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» (2015р.); «Розвиток професійно важливих якостей майбутніх учителів» (2016) та «Формування загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя» (2016). Активно публікується у зарубіжних виданнях, зокрема «International Scientific Review» (Boston. USA); «Prospects Of World Science. Science and Education Ltd» (Sceffield. England); «Education and Sciens. Aplikovanѐ vӗdecko novinky» (Praha); «Pedagogika. Nowoczesne Badania Podstawowe I Stosowane» (Warszawa).

О.В. Акімова керує фундаментальною держбюджетною темою: «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти». У межах теми розроблено концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів; проведено порівняльний аналіз основних підходів до загальнопедагогічної підготовки вчителів в Україні та зарубіжних країнах; обґрунтовано концепцію формування загальнопедагогічної компетентності студентів педагогічного ВНЗ, в якій визначено відповідні принципи, педагогічні умови та етапи; визначено критерії, показники та рівні сформованості загальнопедагогічної компетентності студентів; Розроблено й адаптовано методики діагностування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів; проаналізовано особливості професійного становлення студентів педагогічного ВНЗ.

Професор Акімова О.В. є заступником головного редактора збірника наукових праць кафедри педагогіки і професійної освіти «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія», яке включене до переліку ВАК України. На кінець 2016 р. видано сорок сім випусків «Наукових записок».

З ініціативи Ольги Вікторівни у 2016 році спільно з відділом змісту і технологій навчання дорослих інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України було створено наукову лабораторію педагогічної майстерності викладача вищої школи. Лабораторія здійснює дослідно-експериментальну роботу з реалізації творчого потенціалу особистості майбутніх педагогів та викладачів вищих навчальних закладів, досліджує проблеми педагогічної майстерності викладача вищої школи та шляхи їх формування, працює над створенням та реалізацією творчих науково-методичних проектів.

Як завідувач кафедри, Акімова О.В., підписала ряд договорів про співробітництво між кафедрою педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та вітчизняними науковими установами та навчальними закладами. Вона організовує і спільно з колективом кафедри проводить конференції різних рівнів. Наприклад, міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя” (2014); Всеукраїнська конференція «Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів» (2015р.) та ін.