<Акімова Ольга Вікторівна

Публікації Акімової О.В.


 1. Akimova O. Structural and functional model of formation of creative thinking of future teachers / O. Akimova // International Scientific Review of the Problems and prospects of Modern Science and Education // International Scientific Review № 19 (29) / Boston. USA. 2016 – 68 р. – Р. 41–45.


 1. Akimova Olga V. Creativi thinking as a philosophical category // The Summer Science Symposiym «Science and Polici – Dialogue in Europe», 1 -3 August. Tallinn, Estonia, 2016. – 186с. – C. 13-20.


 1. Акімова О. В. Виховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск 42. – Київ-Вінниця: «ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.134–138.


 1. Акімова О. В. Деякі питання співвідношення категорій творчості й мислення / О.В. Акімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 45. – Вінниця, 2016. – С.14–19.


 1. Акімова О. В. Загальні підходи до розуміння сутності і структури педагогічної задачі / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск 43. – Київ-Вінниця: «ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 24. – 2016. – С. 46–54.). Google Scholar.


 1. Акімова О. В. Структурно-функціональна модель формування творчого мислення майбутнього вчителя / О. В. Акімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 47. – Вінниця, 2016. – С. 9–14.


 1. Акімова О.В. Рефлексія як важлива складова творчого мислення майбутнього вчителя / О. В. Акімова // Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 22-23 липня 2016 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – 112 с. – С. 27–31.


 1. Акімова О.В. Розвиток професійно важливих якостей майбутніх учителів / О.В.Акімова // Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів: колективна монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.


 1. Акімова О.В. Творче мислення майбутнього вчителя як складова педагогічної компетентності / О. В. Акімова // PEDAGOGIKA. NOWOCZESNE BADANIA PODSTAWOWE I STOSOWANE – Warszawa: (Польща) Wydawca: Sp. z.o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 148 str. – str. 54–58. ISBN 978-83-65608-02-4.


 1. Акімова О.В. Творчий компонент мислення майбутнього вчителя у процесі вирішення педагогічних задач / О. В. Акімова // Humanitarian space of science: experience and prospects // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. Зб. Наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10 (18), ч. 6 – 201 с. – С. 18–25. База: ISSN 2524-0986.


 1. Акімова О.В. Взаємозв’язок мислення та емоцій у творчому процесі майбутніх учителів / О.В. Акімова // PROSPECTS OF WORLD SCIENCE – 2016. Volume 4. Sheffield (Велика Британія). Science and education LTD – 104 p. – P. 15 – 19. ISBN 978-966-8736-05-6.


 1. Акімова О.В. Експериментальні дослідження розвитку творчого мислення майбутнього вчителя в процесі модульно-варіантної технології навчання / О.В. Акімова // Проблеми освіти. – Випуск № 3. – Проблеми професійного становлення молоді на основі духовно-моральних цінностей. – Київ-Вінниця, 2006.


 1. Акімова О.В. Емоційні процеси у системі творчого пошуку майбутніх учителів / О. В. Акімова // Aplikovanѐ vӗdecko novinky – 2016. – Dil 2.: Praha. (Чехія). Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 96 stran. – stran. 9–13. ISBN 978-966-8736-05-6. 1. Акімова О.В. Історія педагогіки в системі загально педагогічної підготовки майбутніх учителів / О.В. Акімова // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – Львів: НУЛП, 2016. – № 3 . – 180 с. – С. 9 – 20.


 1. Акімова О.В. Мотиваційний аспект творчого мислення у підготовці майбутнього вчителя / О. В. Акімова // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – 224 с. – С. 87–91. Наукометрична база: РИНЦ


 1. Акімова О.В. Психологічні засади творчого мислення майбутнього вчителя / О.В. Акімова // Зб. наук. праць «Педагогічні науки» № 72. Херсонського національного педагогічного університету. – 2016. – С. 46–54. Google Scholar. INDEX COPERNICUS. ISSN:2413-1865.


 1. Акімова О.В. Структурно-функціональна модель формування творчого мислення майбутнього вчителя / О. В. Акімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 47. – Вінниця, 2016. – С. 9–14.


 1. Акімова О.В. Сутність і структура правосвідомості майбутніх вчителів / О. В. Акімова // Вітчизняна наука: теорія і практика. – Харків : НП scientic«ЦНТ», 2016. – 94 с. – С. 13–18.


 1. Акімова О.В. Формування загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя / О.В.Акімова // Формування загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя: колективна монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.


 1. Акімова О.В. Формування творчого мислення у процесі вирішення педагогічних задач / О.В. Акімова // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» Київського національного університету імені Грінченка. Випуск № 26. Київ. – 2016 р. – С.41–46. – 0,5 др.арк. INDEX COPERNICUS.

 2. Акімова О.В. Рефлексія у структурі творчого мислення / О. В. Акімова // Зб. наук. праць "Педагогічні науки" № 72. Херсонський державний університет. - 2016. - C. 77-81.