С П И С О К

наукових і навчально-методичних праць

Хамської Нелі Болеславівни


  1. Хамська Н.Б. Формування моральних якостей майбутнього вчителя засобами притч / Неліна Хамська // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький: №2. – ХГПА, 2016. Index Copernicus

  2. Хамська Н.Б. Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми з особливими потребами в Німеччині / Неліна Хамська // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. Зб. тез доповідей / Редкол: В.В. Засенко, А. А. Колупаєва, Н. І. Лазаренко, З. П. Ленів. – Вінниця: Тов.фірма Нілан 2016.

  3. Хамська Н.Б. Формування моральних якостей майбутнього вчителя засобами притч/ Н.Б. Хамська // Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх учителів: колективна монографія О.В. Акімова, В.М. Галузяк та ін. 2016. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.

  4. Хамська Н.Б. Критерії та показники загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя / Н.Б.Хамська // // Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 184-204.

  5. Хамська Н.Б. Розвиток інклюзивної освіти в Німеччині / Н.Б. Хамська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 47. – Вінниця, 2016. – С.13-17.

  6. Хамська Н.Б. Методичні рекомендації з організації та проведення практики студентів ОКР магістра спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи****. – Вінниця 2016. – 60 с.

  7. Хамська Н.Б. Методичні рекомендації з написання дипломної роботи підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта, спеціальності 011 Науки про освіту – Вінниця 2016. – 80 с.