Список

наукових і методичних праць

доцента кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного

університету імені М.Коцюбинського

Холковської Ірини Леонідівни


  1. Холковська І.Л. Особливості завершального етапу педагогічного конфлікту // Глухівські наукові читання – 2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25-27 листопада 2015 року. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім.. О. Довженка. – 2016. – С. 145-149.

  2. Холковська І.Л. Взаємодія класного керівника з сім’єю у процесі профілактики девіантної поведінки підлітків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 45. – Вінниця, 2016. – С. 49-54.

  3. Холковська І.Л. Підготовка майбутніх учителів до профілактики девіантної поведінки школярів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 46. – Вінниця, 2016. – С. 111-116.

  4. Холковська І.Л. Ставлення різних суб’єктів педагогічного процесу до інклюзивної освіти // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. Зб. тез доповідей / Редкол.: В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 351-354.

  5. Холковська І.Л. Професійні деформації особистості педагога як одна з причин виникнення конфліктів у вищій школі // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст. Матеріали ІV між нар. наук.-практ. конф.; 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х.: ХОГОКЗ, 2016. – С. 467-471.

  6. Холковська І.Л. Спеціальна педагогіка: навчальний посібник. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 216 с.

  7. Холковська І.Л. Спеціальна педагогіка: практикум. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 100 с.