Список публікацій В. В.Каплінського

  1. Каплінський В. В. Основні структурні компоненти змісту освіти в контексті формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога / В. В. Каплінський // Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. Вип. 44. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2016. – С.49-55

  1. Каплінський В. В. Сучасні вимоги до практичних занять у вищій школі як провідної форми формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога / В. В. Каплінський // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць INTERNATIONAL SCIENTIFIC HERALD / ред. кол. І.В.Артьомов та ін. – Ужгород – Кошице,2016 . – Вип. 1(12). – С . 173– 183  1. Каплінський В. В. Педагогічні умови забезпечення ефективності практичних занять з педагогіки у вищій школі як важливої форми формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя / В. В. Каплінський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія,теорія,досвід,проблеми: зб наук. праць – Вип.46, Київ-Вінниця, ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 197-201  1. Каплінський В. В. Роль та значення комунікативних компетентностей в системі інклюзивної освіти / В. В. Каплінський //Освіта дітей з особливими потребами: від інстититуалізації до інклюзії: зб. тез доповідей. – Вінниця:ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.161-163  1. Каплінський В. В. Формування методичної компетентності та педагогічної майстерності майбутнього вчителя / В. В. Каплінський // Теорія і практика професійної майстерності в умовах ціложиттєвого навчання: Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во «Рута»,2016р. – С. 300- 315  1. Каплінський В. В. Орієнтація вищого навчального закладу на забезпечення якості освіти / В. В. Каплінський, Н. І. Лазаренко //Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: зб наук. робіт. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки»,2016. С.– 111-114  1. Каплінський В. В. Формування комунікативних умінь як важливої складової професіоналізму майбутнього вчителя / В. В. Каплінський // Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів: Монографія/ Акімова О. В.[та ін.]. – Вінниця: ТОВ Нілан -ЛТД, 2016. – С.90-108  1. Каплінський В. В. Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як школа формування професійної компетентності / В. В. Каплінський, Н. І. Лазаренко // Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Сер.: педагогіка і психологія. Вип. 48. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2016. – С.13-19  1. Каплінський В. В. Конкурс педагогічної майтерності як засіб визначення рівня загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів / В. В. Каплінський, О. В. Акімова, І. О. Асаулюк // Проблеми освіти. - №87. – ЖДУ ім. І. Франка. – Ж.,2016