Публікації асистента кафедри педагогіки і професійної освіти

Н.Р. Опушко

  1. Опушко Н.Р. Формування в учнів національної самоідентифікації: історико-педагогічний аспект / Н.Р.Опушко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід і проблеми // Зб.наук.праць. – Вип.38. – Київ-Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015.

  2. Опушко Н.Р. Види контролю знань учнів у навчальних закладах Поділля першої половини ХІХ століття / Н.Р. Опушко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 43 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015.

  3. Опушко Н.Р. Особливості професійної діяльності учителя в школах Поділля першої половини ХІХ ст. / Н. Р. Опушко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С.369-376 (468 с.)

  4. Opushko N. Extrapolation of teaching experience schools Podillya first half nineteenth century at the present stage / N. Opushko // Nowoczesna edukacja : filjsofia, innowacja, doswiadczenie. – Nr 2(6). – Lodz : Wydawnictwo Naukowe Wyzszey Szkoly Informatyki i Umiejetnosci. – S. 74-80.

  5. Опушко Н.Р. Зміст навчальних дисциплін в приходських та повітових училищах на території Поділля першої половини ХІХ ст. / Н. Р. Опушко // Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції “Актуальні проблеми педагогічної науки” (м.Миколаїв, 13-14 березня 2015 р.) / ГО “Інститут освітньої та молодіжної політики”; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Миколаїв : ГО “ІОМП”, 2015. – С.71-75. (140 с.)

  6. Опушко Н.Р. Застосування дидактичних принципів навчання в школах Подільської губернії в першій половині ХІХ ст. / Н. Р. Опушко // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С.100-103. (208 с.)