Статті у наукових та науково-методичних виданнях


 1. Столяренко О. В. Гуманістичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у загальнодержавній стратегії сталого розвитку / О. В. Столяренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 41. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – 505 с. – С. 457–463. – 0,5 авт. аркушів.

 2. Столяренко О. В. Використання надбань релігійної етики у вихованні духовно-моральної особистості / Л. М. Магац, О. В. Столяренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 43 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 456 с. – С. 135–139. – 0,5 авт. арк.

 3. Столяренко О. В. Формування полікультурної і професійної компетентності майбутнього учителя в контексті виховання патріотичних почуттів і толерантних взаємин / О. В. Столяренко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип 84. – 240 с. – С. – 186-190. – (0,5 авт.арк.).

 4. Столяренко О. В. Філософсько-релігійні засади гуманістичного виховання/ О. В. Столяренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 378 с. – С. 102–105. – 0,5 авт. арк.

 5. Столяренко О. В. Професійна компетентність майбутнього учителя в контексті полікультурного виховання / О. В. Столяренко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип 85. – 240 с. – С. – 204–206. – 0,5 авт.арк.

 6. Столяренко О. В. Дослідження структурних компонентів гуманістично спрямованої особистості / О. В. Столяренко // Перспективные направления развития современной науки – Первый независимый научный вестник – Fest Independent Scientific Journal. – № 5 (2015). – Киев, Украина, 2015. – 70 с. – С. – 31–37. – 0,5 авт. арк.


Навчально-методичні матеріали

 1. Столяренко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи магістрів з вивчення дисципліни «Моделювання діяльності фахівця» / О. В. Столяренко. – Вінниця: ВДПУ, 2015. – 25 с. (1 авт.арк.)


ТЕЗИ доповідей на конференціях


 1. Столяренко О. В. Розвиток духовності як показник особистісної зрілості студентів ВНЗ / О. В. Столяренко // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 26–27 листопада 2014 р.). – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015 р. – 180 с. – С. 148–152. – 0,2 авт.арк.

 2. Столяренко О. В. Навчання іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур і толерантності / О. В. Столяренко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі / Матеріали Всеукр. Наук.-теор. конф. / Гол. Ред. Ямчинська Т. І. – 9 квітня 2015 р. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 344с. – С. 151–154. – 0,2 авт.арк.

 3. Столяренко О. В. Інтеграційні процеси вищої школи «освіта – наука – виробництво» в руслі концепції сталого розвитку / О. В. Столяренко / Наука і виробництво. Міжнародна конференція 28–29 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, Україна–Білорусія–Польща: матеріали / уклад.: В. П. Іващенко, Ю. О. Ступак. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 392 с. – С. 354–358. – 0,2 авт.арк.

 4. Столяренко О. В. Мовна культура особистості і публіцистичне мовлення в контексті морального виховання і розвитку освіти в Україні / О. В. Столяренко // Международный научный журнал «Acta Universitatis Pontica Euximus» Специальный выпуск / «Стратегия качества в промышленности и образовании». – ХІ международная конференция. 1–5 июня 2015 г. Варна, Болгария: Материалы в 2-х томах. – Том ІІ. – Варна–Днепропетровск, 2015. – 620 с. – С. 332–336. – 0,2 авт.арк.