ПУБЛІКАЦІЇ

кандидата педагогічних наук, доцента

Столяренко Олени Вікторівни


Монографії і навчальні посібники

 1. Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця: навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 148 с. – 2 авт. арк.

 2. Столяренко О. В. Формування умінь толерантних міжособистісних взаємин у майбутнього учителя // Розвиток професійно важливих якостей майбутнього вчителя: монографія / Акімова О. В., Галузяк В. М. [та ін.] – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 248 с. – С. 123– 157. – 1,5 авт. арк.


Статті у наукових та науково-методичних виданнях

 1. Столяренко О. В. Вивчення гуманістичних пріоритетів ціннісних орієнтацій молоді / О. В. Столяренко // Молодь і ринок / Щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – № 1(132). – Дрогобич, 2016. – 168 с. – С. – 25–30. – (0,5 авт.арк.). / Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Cente, м. Париж)/. – 0,5 авт. арк.

 2. Столяренко Е. В. Важность формирования у учащихся толерантного сознания и воспитания гуманности / О. В. Столяренко // Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – 544 с. – С. – 504–511. – 0,5 авт. арк.

 3. Столяренко О. В. Критерії та соціально-психологічні чинники становлення ризикової поведінки учнів професійного ліцею/ І. В. Мельник, О. В. Столяренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 45. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 414 с. – С. 218–221. – 0,5 авт. аркушів.

 4. Столяренко О. В. Основні підходи до обґрунтування моделі науково-методичної системи виховання у школярів ціннісного ставлення до людини / О. В. Столяренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 46 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 170 с. – С. 39–44. – 0,5 авт. арк.

 5. Столяренко О. В. Системний і синергетичний підхід в освітньо-виховних моделях / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 181 с. – С. 45–48. – 0,5 авт. арк.

 6. Столяренко О. В. Ціннісне ставлення до людини і актуальні проблеми професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О. В. Столяренко, Л. С. Вишивана // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 47 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 200 с. – С. 165–169. – 0,5 авт. арк.

 7. Столяренко О. В. Цінність людського життя в контексті розв’язання проблем ризикової поведінки вихованців / І. В. Мельник, О. В. Столяренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 48 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 230 с. – С. 158–164. – 0,5 авт. арк.


ТЕЗИ доповідей на конференціях


 1. Столяренко О. В. Проблеми підготовки учнів до іншомовного спілкування і формування культури публіцистичного мовлення / О. В. Столяренко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі / Матеріали Всеукр. Наук.-теор. конф. / Гол. Ред. Ямчинська Т. І. – 14 квітня 2016 р. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 340с. – С. 156–160. – 0,2 авт.арк.

 2. Столяренко О. В. Термінологічні аспекти у визначенні сутності формування професійної компетентності майбутнього фахівця / О. В. Столяренко // Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень Всеукраїнської наук.-практ. конф.викладачів та студентів / Гол. Ред. Калетнік Г. М. – Вінниця: ВНАУ, 2016. – 14 квітня. – 315с. – С. 70–73. – 0,2 авт.арк.

 3. Столяренко О. В. Сучасні освітні концепції і розвиток інформаційного суспільства в Україні / О. В. Столяренко // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців / Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 03–04 квітня 2016: Зб.наук.праць/ Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2016. –190 с. – С. 167–170. – 0,2 авт.арк.

 4. Столяренко О. В. Зарубіжний досвід і перспективи запровадження дистанційної освіти / О. В. Столяренко. – Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ». Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2425 жовтня 2016. – Режим доступу : konferencia.voipopp.vn.ua.

 5. Столяренко О. В. Гармонізація інформаційного суспільства в світлі демократичних освітніх концепцій / О. В. Столяренко. – Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні» м. Вінниця Електронне наукове видання матеріалів конференції,15 листопада 2016 р. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/e-democracy/e

 6. Столяренко О. В. Проблеми професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на основі ціннісного ставлення фізичними до людини / О. В. Столяренко, Н. Р. Опушко // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб.тез.доп. / Редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Н. І. Лазаренко, З. П. Ленів. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 416 с. – С. 331–333. (Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології, реабілітології. Вінниця). – 0,2 авт.арк.