Про SMART-UNI

Сучасне суспільство – це суспільство, в якому навчальні заклади, установи й організації надають можливість кожній людині розвиватися, відкривають і надають можливість інформації масово виробляти і використовувати всі види знань. Підготовка сучасних фахівців у ВНЗ, їхня відповідність вимогам освітнього процесу та оптимізації професійних характеристик сучасним викладачам, студентам, роботодавцям потребує усвідомлення потреб нинішніх і майбутніх суспільств, врахування міжнародного досвіду та загальносвітової трансформації.

Міжнародна комісія з питань освіти, науки і культури при ООН проголосила дві основні парадигми сучасної освіти: «освіта для всіх» та «освіта впродовж усього життя».

Актуальною нині є потреба створення системи смарт-освіти, що передбачає використання смарт-технологій, відбувається процес загального збільшення обсягу знань в контексті розвитку технологій. Як свідчать дослідження вчених, кожних 72 години здійснюється подвоєння знань, змінюються технології створення контенту, що можна представити за такою схемою:

 
Розвиток електронного навчання відкрив нові можливості вдосконалення навчального процесу на базі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтернет. Його розвиток сприяв появі мобільного навчання (m-learning), усепроникаючого навчання (u-learning), перевернутого навчання (f-learning), а інтеграція їх з традиційним навчанням – змішаного навчання (blended learning). Це дає можливість здійснювати навчання «за запитом» у будь-який зручний час і з будь-якого місця.

Такі можливості надає смарт-освіта, що передбачає комплексну модернізацію всіх освітніх процесів, а також методів і технологій, котрі використовуються в цих процесах, а це дає можливість готувати фахівців для інформаційного суспільства.

Нині значна кількість країн світу взяла курс на розвиток смарт-освіти. Концепція смарт-освіти – гнучка, передбачає наявність величезної кількості смарт-джерел, різноманітних мультимедіа (аудіо, відео, графіки), здатність швидко налаштовуватися під рівень і потреби слухачів. Крім того, смарт-освіта має бути легко керованою, коли навчальний заклад може забезпечувати гнучкість навчального процесу, його інтегрованість, тобто постійного живлення за рахунок зовнішніх джерел.

Смарт-університет становить електронний університет як єдине освітнє середовище, що об’єднує: супровід адміністративно-господарської діяльності і комунікацій; навчально-методичне і науково-дослідне забезпечення; базу даних проходження практики; ІКТ-інфраструктуру.

Отже, смарт-університет – це університет, в якому сукупність використання підготовленими людьми технологічних інновацій та Інтернету приводить до нового, що відповідає смарт-суспільству.

Смарт-університет – це вищий навчальний заклад (ВНЗ), що орієнтований на головного користувача освітніх послуг, тобто на студента, котрий має бути конкурентоспроможним на ринку праці та в своїй професійній галузі. Нинішнє покоління студентів вільно володіє соціальними мережами і постійно оновлює зміст і навички з різних аспектів діяльності. Але при цьому необхідно зважати на мотиваційну компетентність, ініціативу і бажання щодо інноваційного розвитку викладачів і студентів. Умовами щодо переходу до смарт-університету є досвід розвитку і впровадження е-learning, висококваліфіковані викладачі, наукові розробки в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. У смарт-університеті здійснюється спільна освітня діяльність в мережі Інтернет на базі спільних стандартів, угод і технологій. Отже, викладачі і студенти спільно створюють і використовують контент. У цьому процесі змінюється роль викладача і студента. За традиційною системою студент був змушений відвідувати заняття, записувати навчальний матеріал, єдиним джерелом знань були лекції. Нині студенти, які володіють базовими інформаційними технологіями, пошуковими інструментами Інтернету, самі здатні знаходити потрібну інформацію. Викладач лише спрямовує діяльність студентів на одержання нових знань за тими технологіями, що найбільш ефективні на даному етапі.

Смарт-навчання передбачає створення сучасної матеріально-технічної бази, до якої мають входити: смарт-дошка, смарт-екран, смарт-система діагностики жорсткого диску комп’ютера, смартфон, доступ в Інтернет з будь-якої точки, система контролю доступу та ін. Програмне забезпечення: Smart Notebook, Bridgit, Syntron Eyes та ін.

Розвиток технологій Веб 2.0, таких як, Facebook, You Tube, Twitter, Блоги дозволили користувачам створювати власні інтернет-контенти.

Рис. 1. Здійснення смарт-навчання

Смарт-підхід до створення електронного контенту за допомогою Moodle, поєднує наявні електронні ресурси інформаційно-освітнього середовища університету, а також відкриті зовнішні інформаційні ресурси та Веб-сервіси. Вони забезпечують гнучке навчання студентів в інтерактивному навчальному середовищі, що надає можливість навчатися в будь-який час, з будь-якого місця на основі вільного доступу до контенту.

Інформаційно-освітнє середовище університету поновлюється студентами і науково-педагогічними працівниками. Використання інструментів анкетування, тестування та опитування дозволяє побудувати індивідуальну траєкторію навчання.

Інтеграція ресурсів, що використовуються в процесі навчання дає можливість здійснювати смарт-підхід у використанні електронного курсу.

Здійснення навчання студентів у смарт-університеті сприятиме формуванню навичок роботи у смарт-суспільстві. З цією метою навчальний процес має здійснюватися з використанням технологічних інновацій та Інтернету, що дасть можливість формувати в студентів професійні компетенції. Нині завданням освіти є навчити студентів здійснювати власну освіту впродовж усього життя. Важливу роль у цьому процесі відіграє мотивація до навчання та створення умов для цього. Основним елементом у цьому процесі є контент, на базі якого створюється єдиний репозитарій, а це, в свою чергу, дозволяє зняти часові і просторові межі.

Здійснення смарт-навчання (освіти) висуває перед викладачем низку проблем, котрі необхідно розв’язати:

бути не тільки фахівцем у своїй професійній галузі, а й бути педагогом-методистом;

мати значний обсяг знань, володіти інформацією, ресурсами, користуватися традиційними та інноваційними технологіями навчання;

володіти навичками співпраці в колективі;

займатися наукою, здійснювати та впроваджувати сучасні підходи та ідеї;

системно займатися доопрацюванням контенту.

На заміну електронних навчальних посібників (підручників) прийдуть смарт-підручники. Це навчальний матеріал, котрий створений на основі інновацій і використання Інтернет-ресурсів. Найбільш поширеною технологією створення смарт-підручника є використання «хмарних технологій», розширення можливостей використання мультимедійних засобів, інтерактивність освітніх інструментів, здійснення моніторингу знань.

Рис. 2. Схема смарт-навчання

Сучасний навчальний курс має забезпечувати якість освіти, мотивувати студента до навчання. З цією метою навчальні курси мають бути інтегрованими, включати в себе мультимедійні матеріали, зовнішні електронні ресурси. Це дає можливість студентам працювати та створювати власний контент.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського в процесі переходу до смарт-університету висуває перед учасниками низку завдань:

1. Вияв параметрів колективного, багатомірного навчання: контента, неперервного оновлення матеріалів, формування комфортного середовища навчання та ін.

2. Створення смарт-інфраструктури.

3. Поетапне впровадження інновацій.

У цьому процесі важливим є те, що створюються умови для уникнення таких проблем:

1. Відірваність освіти від практики, життя в суспільстві;

2. Низький рівень стимулювання щодо одержання якісної освіти;

3. Відсутність безпосереднього зв’язку між успішністю навчання і успішністю в житті.

Отже, головною метою роботи смарт-університету є забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, роботи в мережі Інтернет з метою здійснення навчання в будь-який час, з будь-якого місця та здійснення неперервної освіти за змішаною технологією.

У смарт-університеті всі працівники навчального закладу мають займатися виключно справами навчання і не будуть відволікатися на налаштування техніки, боротьбу з вірусами та ін. За рахунок цього підвищиться ефективність роботи, якість знань студентів.

У смарт-університеті можуть надаватися послуги:

 • абонентське обслуговування;
 • разове обслуговування;
 • створення і наповнення, робота сайтів;
 • безпека;
 • безкоштовна ІТ-допомога (перенавчання, підвищення кваліфікації).

Розглянемо деякі переваги цього процесу:

 1. Формується штат кваліфікованих працівників.
 2. Якісна оперативна технічна підтримка.
 3. Гарантоване збереження і конфіденційність інформації.
 4. Планова допомога.
 5. Всі користувачі університету переводяться на максимально автоматизовані системи.
 6. Формуються вміння і навички розв’язувати всі питання в галузі ІТ-сфери.
 7. Здійснюється системний огляд, розроблення і впровадження сучасних ІТ-технологій.

Для ефективної організації навчальної діяльності в умовах смарт-освіти, університет повинен мати розподілене інформаційно-освітнє середовище, в якому мають бути зосередженні відкриті електронні навчальні ресурси, активно використовуються сервіси Веб 2.0, Веб. 3.0, мобільні технології, системи управління навчальним контентом. Отже, завдання сучасного смарт-університету полягає у розвитку в студентів:

 • ключових компетенцій: життєвих, професійних, цифрових, комунікаційних;
 • навичок людини ХХІ століття, в тому числі співробітництва (спільна робота, лідерство, розуміння розмаїття, повага до відмінностей тощо).