ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ, ЯК КОМПОНЕНТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ЖІНОК ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Домінюк Михайло Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Львівський державний університет внутрішніх справ
  • Тьорло Олена Львівський державний університет внутрішніх справ
  • Хіменес Христина Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Котов Сергій Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-26-34

Ключові слова:

фізична підготовленість, професійна діяльність, жінки-правоохоронці

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Спеціальна підготовленість поліцейських,
в тому числі жінок, є одним із пріоритетних
чинників якості їх правоохоронної
діяльності в підрозділах Національної
поліції України, забезпечення законності
при охороні правопорядку та боротьбі зі
злочинністю в державі. Однак недостатній
рівень розвитку загальних і спеціальних
фізичних якостей офіцерів-жінок органів
внутрішніх справ, відповідно недостатній
рівень їх спеціальної підготовленості
негативно впливають на їх професійну
діяльність у підрозділах Національної
поліції України. Метою роботи є
виявлення залежності ефективності
професійної діяльності офіцерів-жінок
підрозділів Національної поліції України
від рівня їх фізичної підготовленості.
Методи дослідження: теоретичний аналіз
та узагальнення літературних джерел за
тематикою дослідження, соціологічні
методи, документальний метод.
Результати роботи. У статті розкрито
проблемне питання щодо необхідності
вдосконалення рівня фізичної
підготовленості правоохоронців-жінок
Національної поліції України з метою
підвищення їх професійної підготовленості
щодо охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання
публічного порядку та безпеки громадян.
Висновки. З’ясовано, що високий рівень
фізичної підготовленості, який є
компонентом спеціальної підготовленості,
офіцерів-жінок Національної поліції
України тісно пов'язаний із ефективністю їх
професійної діяльності. Результати
проведеного дослідження свідчать про
необхідність підвищення рівня фізичної
підготовленості, що сприятиме
підвищенню рівня спеціальної
підготовленості, й покращенню якості
виконання службових завдань.

Біографії авторів

Домінюк Михайло, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Львівський державний університет внутрішніх справ

Домінюк М. М.; orcid.org/ 0000-0001-5916-1640; mqnimod@gmail.com; Львівський державний університет внутрішніх справ, вул. Городоцька 26, Львів, 79000, Україна.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, вул. Тадеуша Костюшка, 11, Львів, 79000, Україна.

Тьорло Олена, Львівський державний університет внутрішніх справ

Тьорло О. І.; orcid.org/0000-0001-7828-6975; tyorlo@ukr.net; Львівський державний університет внутрішніх справ, вул. Городоцька 26, Львів, 79000, Україна.

Хіменес Христина, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Хіменес Х. Р.; orcid.org/0000-0002-8677-6701; kh.khimenes@gmail.com; Львівський
державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, вул. Тадеуша
Костюшка, 11, Львів, 79000, Україна.

Котов Сергій, Львівський державний університет внутрішніх справ

Котов С. М.; orcid.org/0000-0001-9933-4323; skgbk63@gmail.com; Львівський
державний університет внутрішніх справ, вул. Городоцька 26, Львів, 79000, Україна.

Посилання

Антошків Ю.В., Петришин Ю.В. (2004). Взаємозв’язок рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості в системі професійно-прикладної фізичної підготовки перемінного складу вищих закладів освіти Міністерства надзвичайних ситуацій України. Молода спортивна наука України : Зб. наук. праць. Львів: НВФ “Укр. технології”. Вип. 8. Т. 3. 6-9.

Боровик М.О. (2017). Особливості фізичної підготовки жінок поліцейських. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 р.). Запоріжжя : Класичний приватний університет. 11–15.

Вареньга Ю.В. (2015). Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення: дис. …канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Львів. 262 с.

Добровольский В.Б. (2003). Взаимосвязь показателей физической подготовленности и успеваемости курсантов-женщин. Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали ІІ наук.-метод. конф. 9-10 січня 2004 р. Київ. 23–29.

Домніцак В.В. (2012). Удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України як компонента професійної готовності майбутніх офіцерів міліції. Право і безпека. 1 (43). 222–226.

Егоров Е.П., Зун А.В., Пушкарев А.С. (1996). Оценка психофизиологического состояния женщин, несущих дежурство в закрытых сооружениях. Теория и прикладные вопросы обитаемости и профессионального отбора : сб. науч. тр. СПб. : Североморск. Ч. 1. С. 32.

Дідковський В.А. (2019). Фізична підготовка працівників Національної поліції України : навч. посіб. [В. А. Дідковський, В. В. Бондаренко, О. В. Кузенков]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. 98 с.

Лущак А. (2000). Роль спеціальної фізичної підготовки у навчально-тренувальному процесі працівників міліції. Молода спортивна наука України. Львів, Вип. 4. Т.4. 190–192.

Полішко Н.Л. (2020). Фізична підготовка як умова реалізації трудової функції жінками-поліцейськими. Підприємництво, господарство і право. 10. 67–72.

Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України : наказ МВС України від 26 січ. 2016 р. № 50. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16.

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VІІI // Відомості Верховної Ради України від 09.09.2015. 2015. № 40-41.

Спеціальна фізична підготовка : навч. посіб. / [В. Бондаренко, С. Решко, В. Дідковський та ін.] ; за заг. ред. В. Чернея, Р. Сербина. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2021. 341 с.

Тьорло О.І., Домінюк М.М., Голодівський М.Ф., Кмицяк М.В., Костовський М.Г., Підопригора М.В. (2022). Обґрунтування необхідності підвищення рівня спеціальної підготовленості майбутніх офіцерів-жінок підрозділів Національної поліції. Науковий часопис Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2 (146) 22. 132–135. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146)28.

Тьорло О.І. (2010). Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної

працездатності курсантів-жінок протягом навчального року : монографія. Львів. ЛДУВС. 264 с.

Вaldi K.A. (1991). An Overview of Physical Fitness of Female Cadets at the Military Academies. Milit. Med. 156. (10). 537-539.

Dominiuk M. (2021). Мodernization of sports training of police female cadets engaged in kettlebell lifting. Актуальные вопросы современной науки: Мат-лы международ. науч.-практ. конф., посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан (г. Караганда, 26 ноября 2021 г.). г. Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. 113–114.

Sherman L. W. & The National Advisory Commission on Higher Education for Police Officers (1998). The quality of police education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 172 p.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ