АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ГРУП ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР

Автор(и)

  • Сікорська Лілія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Вознюк Тетяна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Галайдюк Микола Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-93-102

Ключові слова:

волейбол, футбол, настільний теніс, державні тести, структура підготовленості

Анотація

Актуальність. Одним з найактуальніших
напрямів освітнього процесу у закладах
вищої освіти України є зміцнення та
збереження здоров’я студентської молоді.
Тому, вивчення впливу засобів ігрових
видів спорту на рівень фізичної
підготовленості студентів педагогічних
ЗВО є важливим для подальшого
розв’язання встановленої проблеми.
Мета дослідження визначити рівень
фізичної підготовленості та відмінності у її
структурі у студентів педагогічних
спеціальностей, які займаються у
факультативних групах з різних ігрових
видів спорту.
Матеріал і методи дослідження. У
дослідженні брали участь 144 студенти (70
хлопців і 74 дівчат). Стаж занять
спортивними іграми складав 1-7 років.
Методи дослідження: аналіз та
узагальнення нормативних, наукових і
методичних джерел з теми дослідження,
педагогічне спостереження, педагогічне
тестування.
Результати дослідження. Велика
різноманітність ігрової діяльності вимагає
більш детального вивчення впливу занять з
різних видів спортивних ігор на показники
фізичної підготовленості здобувачів вищої
освіти. Для практичного вирішення цього
завдання нами були обрані види спорту,
що різняться за структурою змагальної
діяльності – настільний теніс, волейбол та
футбол. Вивчався їх вплив на структуру
фізичної підготовленості. Ключові
висновки. У результаті проведеного
дослідження визначено, що рівень
фізичної підготовленості здобувачів вищої
освіти, які займаються в факультативних
групах з ігрових видів спорту знаходиться
на рівні від вище середнього до високого.
За даними дослідження нами не визначено
значних особливостей у структурі фізичної
підготовленості представників різних
ігрових видів спорту, що може бути
поясненим відсутністю великого стажу
занять у певному виді спорту

Біографії авторів

Сікорська Лілія, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Сікорська Л.В.; orcid.org/0000-0001-5272-5984; lilukubik@gmail.com; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Вознюк Тетяна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вознюк Т.В..; orcid.org/0000-0002-5951-7333; tv_vinnitsa@ukr.net; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Галайдюк Микола, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Галайдюк М.А.; orcid.org/0000-0003-3250-1005; halaidiuk.kolya@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Ажиппо О.Ю. (2007). Комплексний контроль фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини голов. ред. М.Т. Мартинюк. К.: Міленіум. 6-13.

Алєксєєнко А.В. (2013). Визначення і оцінка фізичного стану підлітків і молоді у процесі фізичного виховання. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Умань, 5-6 квітня 2013 р.) [ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВПЦ «Візаві». 8-13.

Волков В., Терещенко О. (2006). Контроль та оцінка фізичної підготовленості студентської молоді: навчально-методичний посібник. К.: Нора-Друк. 65 с.

Волков В.Л. (2008). Взаємозвязок та інформаційна значущість компонентів структури стану здоров’я та фізичної підготовленості студентів педагогічного фаху. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К.: НУФВСУ. 1. 41-46.

Глинський В. (2013). Роль фізичного виховання у професійній підготовці студентів. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Умань, 5-6 квітня 2013 р.) [ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. Умань: ВПЦ «Візаві». 50-52

Головко А.М., Бірюков О.А., Головко В.М. (2021). Використання спортивних ігор для вдосконалення координаційних здібностей студентів-курсантів системи ВНЗ МВС України. The 2nd International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (October 6-8, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 285-291. ISBN 978-1-4879-3794-2. Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/.

Горобей, М.П., Чалий, О.С., Дерябкина, Т.В., & Самійленко, В.П. (2018). Спортивні ігри як важливий компонент здорового способу життя студентів. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 2. 9-11.

Грибан, Г.П. (2014). Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 1(118). 88-92.

Драчук А.І., Цись Д.І., Хлус Н.О., Москаленко І.М. (2021). Оптимізація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Вінниця: ТВОРИ. 274 с. ISBN 978-966-949-668-3.

Євтухін М.І., Григус І.М. (2011). Аналіз стану фізичної підготовленості студентів ВНЗ. Спортивна наука України. Львів: ЛДУФК. 9. 62-67.

Жура В.Л. (2011). Фізична підготовленість студенток вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: зб. наук. ст. Чернігів: ЧДПУ. 86 (1). 191-193.

Канішевський С.М., Озерова О.А. (2015). Значення фізичного виховання студентів України в сучасних умовах. Матер. 1 Міжнар. НПК «Актуальні проблеми ФВіС в сучасних умовах». Дніпропетровськ. 132-136.

Канішевський С.М., Оленєв Д.Г. (2019). Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і порт): зб. наукових праць. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. 3 К (110) 19. 410-413.

Котова О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С. (2018). Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно-важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання. Зб. матеріалів VII Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький. 7. 123-127.

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» від 04.10.2018 № 4607 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1207-18#Text

Наумець Є.О., Письменник О.В. (2018). Вплив занять зі спортивних ігор на фізичний розвиток студентів ВНЗ технічного профілю. Матер. міжнародної НПК: «Зимові наукові читання». Ч.2. К.: Центр наукових публікацій «Велес». 64-72. http://cnp.org.ua/files/Archive/January_2018/ Kiev_january_2018_part_2.pdf

Сергієнко В.М. (2014). Контроль та оцінка рухових здібностей студентів у процесі фізичного виховання: монографія. Суми: Сумський державний університет. 394 с.

Сікорська Л.В. (2021). Місце спортивних ігор у сучасній системі класифікації видів спорту. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць (категорія Б). Вінниця: ТОВ «Твори». 11 (30). 220-232.

Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія  за заг. ред. В.М. Костюкевича. Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. 218 с.

Футорний С.М. (2013). Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К. 3. 99-105.

Hopper, C., Fisher, B., & Munoz, K. (2008). Physical activity and nutrition for health. Champaign: Human Kinetics, 374.

Raevskyy R., Kanyshevskyy S. (2010). Professional and Applied Physical Preparation of students of higher educational institutions: methodological teaching aids. O .: The science and technics. 389 p.

Shephard R.J., Volle M., Lavallée H. (2004). Required physical activity and academic grades: a controlled longitudinal study. Children and Sport. Berlin: Springer Verlag. 58-63.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ