ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ТІЛА ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТАНУ БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПОСТАВИ

Автор(и)

  • Ватаманюк Сергій Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Кучер Тетяна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
  • Власюк Галина Рівненський державний гуманітарний університет
  • Левандовська Любов Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
  • Семенович Сергій Рівненський державний гуманітарний університет
  • Хабінець Тамара Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-248-259

Ключові слова:

оздоровчий фітнес, біогеометричний профіль постави, вертикальна стійкість тіла, чоловіки, зрілий вік

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Власна статична стійкість тіла людини,
враховуючи висоту розташування
загального центру мас і площу опори,
мізерна. Статична система утримання
вертикальної рівноваги тіла явно нестійка,
тому процес регуляції пози є динамічним,
основними критеріями стійкості якого є
характеристики стійкості руху. Запас
стійкості визначається швидкістю
відхилення від траєкторії руху, тому
найважливіша інформація для регуляції
пози виникає від механорецепторів.
Мета статті полягає у визначені впливу
засобів і методів авторської технології на
показники вертикальної стійкості тіла
чоловіків 26 – 30 років з різними типами
постави.
Матеріал і методи дослідження. Для
виконання поставлених завдань
використано такі методи дослідження:
аналіз і синтез наукової літератури,
педагогічний експеримент, стабілографія
(«Стабілан – 01 – 2», проба Ромберга із
розплющеними очима), методи
математичної статистики. У ході
експерименту було залучено 40 чоловіків
26-30 років, які займалися на базі
оздоровчого фітнес-клубу GYMMAXX (м.
Київ). Педагогічний експеримент
(формувальний) проведено у 2019 – 2020
роках.
Результати роботи. позитивні
статистично достовірні зміни нами були
відзначені за показниками вертикальної
стійкості тіла (у пробі Ромберга з
відкритими очима) чоловіків 26 – 30 років з нормальною поставою: Lх: довжини
траєкторії ЦТ у фронтальній сагітальній
площині, довжини траєкторії ЦТ у
сагітальній площині.
Висновки. Результати, отримані у ході
дослідження доводять позитивний вплив
засобів та методів авторської технології на
показники вертикальної стійкості тіла
чоловіків 26 – 30 років з різними типами
постави.

Біографії авторів

Ватаманюк Сергій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ватаманюк C.; orcid.org/0000-0001-4986-3614; svatamanyk@gmail.com;
Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, Київ,
03150, Україна.

Кучер Тетяна, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Кучер Т.; orcid.org/0000-0001-9806-2821; tkucher@gmail.com; Кременецька обласна
гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, пров. Ліцейний, 1, Кременець,
47003, Україна.

Власюк Галина, Рівненський державний гуманітарний університет

Власюк Г.; orcid.org/0000-0002-2174-5875; galinavlasuk2022@gmail.com;
Рівненський державний гуманітарний університет, вул.Пластова, 31, Рівне, 33000, Україна.

Левандовська Любов, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Левандовська Л.; orcid.org/0000-0002-9609-7542; levandovska2022@gmail.com;
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, пров.
Ліцейний, 1, Кременець, 47003, Україна.

Семенович Сергій, Рівненський державний гуманітарний університет

Семенович С.; orcid.org/0000-0001-8408-9898; ssemenovich2022@gmail.com;
Рівненський державний гуманітарний університет, вул.Пластова, 31, Рівне, 33000, Україна.

Хабінець Тамара, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Хабінець Т.; orcid.org/0000-0001-0146-7846; tamarachabinech@gmail.com;
Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м.
Київ, 03150, Україна.

Посилання

Антомонов М.Ю., Коробейніков Г.В., Хмельницька І.В., Харковлюк-Балакіна Н.В. (2021). Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навчальний посібник. К, 216 с.

Болобан В. (2017). Современные технологии формирования двигательных умений и навыков в процессе обучения сложнокоординационным спортивным упражнениям. Наука в олимпийском спорте. 4. 45-55.

Ватаманюк С.В. (2021). Структура та зміст технології підвищення рівня стану біогеометричного профілю постави чоловіків першого зрілого віку у процесі занять оздоровчим фітнесом. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): НУВГП, 8. 13-9.

Кашуба В.О., Попадюха Ю.А. (2018). Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія. К. : Центр учбової літератури. 751 с.

Кашуба В., Імас Є., Руденко Ю., Хабінець Т., Лопацький С., Ватаманюк С. (2018). Стан біогеометричного профілю постави чоловіків зрілого віку що займаються оздоровчим фітнесом. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 31. 38-44.

Кашуба В., Імас Є., Руденко Ю., Лопацький С., Ватаманюк С., Хабінець Т. (2018). Скринінг фізичного розвитку чоловіків зрілого віку які займаються оздоровчим фітнесом Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 32. 31-8.

Кашуба В.О., Імас Є.В., Руденко Ю.В., Хабінець Т.О., Ватаманюк С.В., Данильченко В.А. (2019). Функціональна оцінка рухів чоловіків зрілого віку що займаються оздоровчим фітнесом. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 10(118) 19. 60-7.

Кашуба В.О., Руденко Ю.В., Хабінець Т.О., Ватаманюк С.В., Данильченко В.А. (2019). Ефективність технології корекції порушень стану біогеометричного профілю постави чоловіків зрілого віку у процесі занять оздоровчим фітнесом. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 11(93). 94-100.

Костюкевич В. М., Врублевський Є.П., Вознюк Т.В. [та ін.]. (2017). Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті [монографія]. За заг. ред. В.М. Костюкевича. Вінниця ТОВ «Планер». 191 с.

Лапутин А.Н. (1999). Гравитационная тренировка. Киев: Знание, 315 с.

Лапутин А.Н., Кашуба В.А. (1999). Формирование массы и гравитационные взаимодействия тела человека в процессе онтогенеза. К: Знания Украины. 198 с.

Литвиненко Ю.В. (2018) Практическая методология полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена. Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 29. 170-7.

Kashuba V, Rudenko Y, Khabynets T, Nosova N. (2020) Use of correctional technologies in the process of health-recreational fitness training by men with impaired biogeometric profile of posture. Pedagogy and Psychology of Sport. 6(4). 45-55. elSSN 2450-6605.DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.005. Доступно: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS/article/view/PPS.2020.06.04.005

Kashuba V., Stepanenko O., Byshevets N., Kharchuk O., Savliuk S., Bukhovets B., Grygus I., Napierała M., Skaliy T., Hagner-Derengowska M., Zukow W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 8(5). 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

Kashuba V., Tomilina Y., Byshevets N., Khrypko I., Stepanenko O., Grygus I., Smoleńska O., Savliuk S. (2020). Impact of Pilates on the Intensity of Pain in the Spine of Women of the First Mature age. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 20(1). 12-17. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.02

Kashuba V., Andrieieva O., Hakman A., Grygus I., Smoleńska O., Ostrowska M., Napierała M., Hagner-Derengowska M., Muszkieta R., Zukow W. (2021). Impact of aquafitness training on physical condition of early adulthood women. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 21(2). 152-157. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.2.08.

Tkachova A., Dutchak M., Kashuba V., Goncharova N., Lytvynenko Y., Vako I., Kolos S., Lopatskyi S. (2020). Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early adulthood women with differen18.types of body build. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20(1). 456-60.

Young DR, Appel LJ, Lee S, Miller ER. (1999). The effects of aerobic exercise and T’ai Chi on blood pressure in older people: results of a randomized trial. J. Am. Geriatr. Soc. 47. 3277-3284. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1999.tb02989.x

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ