ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ БІОМЕХАНІКИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТІЛА СТУДЕНТОК ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Голубовська Дар'я Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Альошина Алла Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Луцький Василь ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Вінтоняк Олег Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Лещак Олександр ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Ковальчук Лідія ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-280-291

Ключові слова:

студентки, хореографічний коледж, біомеханіка просторової організації тіла, програма, порушення, постава

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Виконання професійної діяльності,
пов'язаної з підвищеними фізичними
навантаженнями, може призводити до
порушень у структурі та функції опорно-
рухового апарату, що неминуче
відбивається особливостях біомеханіки
просторової організації тіла. На такому
фоні вже не може здатися парадоксальним
наступне твердження: у процесі
хореографічної підготовки студентів
хореографічних училищ з порушеннями
біомеханіки просторової організації тіла
фактично відсутня спеціальна робота з
організації корекційно-профілактичних
заходів. Мета статті полягає у
теоретичному обґрунтуванні програми
профілактики порушень біомеханіки
просторової організації тіла студенток
київського державного фахового
хореографічного коледжу. Учасники
дослідження. У дослідженні прийняло
участь 16 студенток київського державного
фахового хореографічного коледжу.
Методи дослідження. аналіз науково-
методичної літератури; педагогічні методи
дослідження: педагогічне спостереження,
педагогічний експеримент; фотозйомка та
аналіз просторової організації тіла
студенток київського державного
хореографічного училища, у роботи
застосовувались можливості програмного
забезпечення APECS AI, методи
статистичної обробки результатів
експериментальної роботи. Результати
роботи. Встановлено особливості
просторової організації тіла студенток
київського державного фахового
хореографічного коледжу, що
підтверджено й засвідчено лікарем-
ортопедом: у більшості дівчат переважає
плоскоувігнута спина 56, 25%, на другому
місці 18,75% – нормальна постава, на 12,5%. Варто зазначити, що
плоскоувігнута спина, на думку фахівців є
свого роду адаптацію і може розцінюватися
як «балетна постава» – варіант професійної
норми для дівчат-балерин. Обґрунтовано
структуру і зміст програму профілактики
порушень біомеханіки просторової
організації тіла студентів київського
державного фахового хореографічного
коледжу, яка включає мету, принципи, три
етапи, засоби балетної гімнастики та
критерії ефективності (кутові та лінійних
характеристики біогеометричного профілю
постави).
Перспектива подальших досліджень
полягає у впроваджені авторської програми
у процес хореографічної підготовки
студенток хореографічного коледжу

Біографії авторів

Голубовська Дар'я, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Голубовська Д.; orcid.org/0000-0002-0475-2718; golubavskadaria2022@
gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул.
Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Альошина Алла, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Альошина А.; orcid.org/0000-0001-6517-1984; allaalioshina2022@gmail.com;
Волинський національний університет імені Лесі Українки, проспект Волі, 13, Луцьк,
43025, Україна.

Луцький Василь, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Луцький В.; orcid.org/0000-0003-3940-1349; lytskiyv2022@gmail.com; ДВНЗ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Вінтоняк Олег, Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу

Вінтоняк О.; orcid.org/ 0000-0003-4940-1238; vintoniak.o2022@gmail.com; Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, Івано-
Франківськ, 76019, Україна.

Лещак Олександр, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Лещак О.; orcid.org/0000-0002-9237-3060; leschak.o2022@gmail.com; ДВНЗ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Ковальчук Лідія, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ковальчук Л.; orcid.org/ 0000-0002-2973-8979; kovalchykll2022@gmail.com; ДВНЗ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Посилання

Березуцкий ВИ. Синдром гипермобильности суставов у артистов балета Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.3(44) 2016.147-57.

Закревская НГ, Масленников АГ. Начальный профессиональный отбор в системе хореографического образования Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.2018.1 (155).100-3.

Випасняк ІП. Корекційно-профілактичні технології у процесі фізичного виховання студентів із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату [Текст]: монографія.3.Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2018. 347 с.

Габович ММ. Принципы биомеханики в методике преподавания классического танца [дисертация]. М.;1986 123 с.

Еремушкин МА, Каменева ЕА, Панов АА. Акутейпинг: новое слово в лечении миофасциального болевого синдрома Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. 2011 1/2.50-4.

Кашуба В, Бибик Р, Носова Н. Кoнтрoль сoстoяния прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в процессе физическoгo вoспитания: истoрия вoпрoса, сoстoяние, пути решения. Мoлoдіжний науковий вісник Вoлинськoгo нац. ун-ту ім. Л. Українки. Фізичне вихoвання і спoрт. Луцьк: Вoлин.нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012;7:10-9.

Кашуба В, Гончарова Н, Ткачева А. Диагностика осанки человека: история и современное состояние. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016;21:9-14.

Кашуба В, Лопацький С, Прилуцкая Т. Сучасні погляди на моніторинг просторової організації тіла людини в процесі фізичного виховання = Contemporary points on monitoring the spatial organization of the human body in the process of physical education

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland, 2017. Vol 7. No 6. S. 1243–1254. Доступно: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5064.

Кашуба ВО, Попадюха ЮА. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія. К. : Центр учбової літератури, 2018. 751 с.

Курысь ВН. Биомеханика, Познание телесно-двигательного упражнения, М, 2013.368 с.

Круцевич ТЮ. Теорія і методика физичного виховання: підручник для студ. Т. 2. Київ: Олімпійська літ.; 2008. 320 с.

Магомедов РР. Элементарный биомеханический анализ профессионально-ориентированной двигательной пластики студентов хореографов Вестник Адыгейского государственного университета. 3: Педагогика и психология. 2007.4.

Мицкан БМ, Фотуйма ОЯ. Концепція тіла в контексті здоров’я і красоти людини. Молода спортивна наука України. 2007.11.271–9.

Новерр ЖЖ. Письма о танце / пер. А. А. Гвоздевой, примеч. и статья И. И. Соллертинского. Л.: Академия, 1927. 316 с.

Эйдельман ЛН. Интеграция танцевальной и физкультурно-15.оздоровительной деятельности в системе дополнительного образования детей [дисертация]. Санкт-Петербург; 2020. 335 с.

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets, N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5), 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

Lazko, O, Byshevets, N, Kashuba, V, Lazakovych, Yu, Grygus, I, Andreieva, N, & Skalski, D. (2021). Prerequisites for the Development of Preventive Measures Against Office Syndrome Among Women of Working Age. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 227-234. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.06 ISSN 1993-7989 (print). ISSN 1993-7997 (online). ISSN-L 1993-7989.

Lazko, O, Byshevets, N., Plyeshakova, O, Lazakovych, Yu, Kashuba, V, Grygus, I., Volchinskiy A, Smal J, Yarmolinsky L. (2021). Determinants of office syndrome among women of working age Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 376 pp 2827 – 2834, Oct 2021 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ