Melnychuk, O. and Zinko, Y. (2022) “Podillia Peasants Everyday Life During the Nazi-Occupation (On the Basis Melnykivtsi village,Vinnytsia Region)”, Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (38), pp. 70–81. doi:10.31652/2411-2143-2021-38-70-81.