[1]
O. Melnychuk and Y. Zinko, “Podillia Peasants Everyday Life During the Nazi-Occupation (On the Basis Melnykivtsi village,Vinnytsia Region)”, nzhist, no. 38, pp. 70–81, Jan. 2022, doi: 10.31652/2411-2143-2021-38-70-81.