ЕЛЕКТРОННА (ДИСТАНЦІЙНА) ОСВІТА І ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

 • Гуревич Роман Семенович
 • Кобися Володимир Михайлович
 • Коношевський Леонід Леонідович
 • Коношевський Олег Леонідович
 • Опушко Надія Романівна
 • Драчук Маряна Іванівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-14-30

Ключові слова:

заочна форма навчання, дистанційні освітні технології, електронне навчання, самостійна робота, якість освіти

Анотація

Дослідження спрямоване на підвищення якості заочного навчання за допомогою
сучасних педагогічних технологій, методик і засобів навчання. Проаналізовано можливості
дистанційних освітніх технологій та електронного навчання, запропоновано методику організації
навчання в мережі інтернет. Електронне (дистанційне) навчання приходить на зміну традиційній
заочній освіті. Електронні освітні технології повністю відповідають вимогам сучасної концепції
безперервної освіти, дозволяють організувати різні форми занять, що активізують пізнавальну діяльність студентів. Розроблена методика навчання в системі дистанційних освітніх технологій
дозволяє: якісно організувати самостійну роботу студентів, розширити можливості для
повноцінного сприйняття освітнього матеріалу та створення необхідних умов для результативної
роботи й особистісного розвитку здобувачів заочної форми навчання. Під час цього як
викладачеві, так і студенту необхідно освоїти сучасні форми та методи навчання, методичні та
дидактичні прийоми електронного навчання, впевнено володіти різноманітними засобами
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); уміти здійснювати моніторинг освітнього
процесу, визначати сферу професійних інтересів, виявляти проблеми, що виникають під час
здійснення професійної діяльності та знаходити шляхи їх розв’язання, аналізувати та здійснювати
свою професійну освіту, виокремлювати суттєві особистісно-професійні завдання самоосвіти,
визначати можливі шляхи та способи одержання додаткової професійної освіти, розв’язувати
завдання професійного та кар’єрного зростання, використовуючи інформацію, включаючись у
комунікації та дотримуючись правил поведінки особистості в інформаційному суспільстві;
керувати освітнім процесом. Показано, що застосування дистанційних освітніх технологій,
електронного навчання дозволяє створити загальний освітній простір, що відкриває студенту
заочної форми навчання можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання, що відповідає
його індивідуальним потребам і вимогам замовника, тим самим підвищити рівень мотивації
здобувача освіти і, як наслідок, якість підготовки фахівця.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Гуревич Роман Семенович

  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
  директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Кобися Володимир Михайлович

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Леонід Леонідович

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Коношевський Олег Леонідович

  кандидат педагогічних наук,
  завідувач кафедри алгебри і методики викладання математики,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Опушко Надія Романівна

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  докторант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Драчук Маряна Іванівна

  кандидат педагогічних наук,
  старший викладач кафедри біофізики
  Львівського Національного медичного університету Імені Данила Галицького,
  м. Львів, Україна

Посилання

Галаган І. М. Фахова підготовка студентів-заочників із застосуванням технологій електронного

навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та

виховання. Вип. 29: збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. Київ: Вид-во

НПУ імені М .П. Драгоманова, 2018. С. 39–45.

Гаманюк В. Е-Learning, M-Learning, Blended Learning і дистанційне навчання у системі іншомовної

освіти Німеччини. Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 2012. No 2. С. 211–220.

Гриценчук О. О., Іванюк І. В., Кравчина О. Є., Малицька І. Д., Овчарук О. В., Сороко Н. В. Європейський

досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ. Інформаційні

технології і засоби навчання. 2018. No 3. Т. 65. С. 316–336.

Грушко Р. С. Розвиток цифрової компетентності учнів старших класів як вимога сьогодення. Інноваційна

педагогіка. 2022. Вип. 49. Том 1. С. 109–113.

Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л. Комп’ютерно орієнтовані засоби

та мультимедійні технології навчання: навчальний посібник ; за редакцією проф. О. В. Шестопалюка.

Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2012. 619 с.

Жалдак М. І., Рамський Ю. С., Рафальська М. В. Модель системи соціальнопрофесійних компетентностей вчителя інформатики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2009. No 7. С. 3–10.

Жевакіна Н. В. Технологія дистанційного навчання: сутність та особливості. Вісник Луган. держ. пед. ун-

ту імені Тараса Шевченка. No 4. 2003. С. 68–73.

Закон України «По освіту». URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu

(дата звернення: 27.09.2022).

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. No 67-р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/ed20180117#n23 (дата звернення: 27.09.2022).

Кухаренко В. М. Методика розробки дистанційних курсів для державних службовців. Прикладна

статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 3. Київ, 2008. С. 278–285.

Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л. та ін. Теорія та практика змішаного навчання :

монографія ; за ред. В. М. Кухаренка. Харків : Міськдрук, НТУ ХПІ, 2016. 284 с.

Литвинова С. Г. Віртуальний клас як комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище вчителя

загальноосвітнього навчального закладу. Інформційні технології і засоби навчання. 2011. No 2(22). URL:

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 331/387 (дата звернення: 27.07.2022).

Наказ МОНУ від 25 квітня 2013 року (No 466) «Положення про дистанційне навчання». URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. (дата звернення: 12.10.2022).

Прохорова С. М. Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому

просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015.

Вип. 4. С. 113–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VZhDUP_2015_4_24 (дата звернення: 9.07.2022).

Ткаченко Л. В., Хмельницька О. С. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес

закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021.

No 75. Т. 3. С. 91–96.

Трифонова О. М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові

записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 173. Ч. ІІ. С. 221–225.

Arafeh S. The implications of information and communications technologies for distance education: Looking toward the future. Final Report Arlington, VA: SRI International, 2004. URL:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.198.4829&rep=rep1&type=pdf/. (дата звернення:

09.2022).

Holberg B. Status and frends of distance education: a survey and bibliogr. London: Kogan Page; N.Y.: Nichols,

200 p.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ЕЛЕКТРОННА (ДИСТАНЦІЙНА) ОСВІТА І ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 14-30. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-14-30

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>