Про журнал

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ)

 У збірнику наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров'я нації» публікуються результати оригінальних досліджень, які характеризуються науковою новизною щодо проблем у галузі фізичної культури і спорту. У виданні висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти фізичного виховання та спорту різних груп населення, медико-біологічні проблеми фізичного виховання та фізичної реабілітації, розкриваються закономірності спортивного тренування.

Наукові напрями збірника:

 1. Науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності та зміцнення здоров'я різних груп населення.
 2. Сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення.
 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.
 4. Філософські, історичні, психологічні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.

Основна мета збірника – об'єднання фахівців галузі фізичної культури і спорту та сприяння обміну науковими результатами.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук з фізичного виховання та спорту (Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.).

Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров'я нації» є надійним джерелом актуальної інформації щодо проблем галузі фізичної культури і спорту для науковців, викладачів закладів вищої освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл, тренерів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів. Розроблений web-сайт видання дозволяє полегшити доступ до публікацій для широкого кола зацікавлених осіб і покращити комунікацію дослідників.ей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

 Усі надіслані до редакційної колегії статті підлягають процедурі рецензування. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам збірника наукових праць і передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків статті. Рецензування сприяє суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення щодо них конкретних рекомендацій. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем і завдань. Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

 1. Надіслані до редакційної колегії електронною поштою матеріали перевіряються на відповідність профілю збірника та правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають тематиці чи вимогам не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія сповіщає авторів.
 2. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх рецензування. Функція призначення рецензентів покладена на головного редактора збірника. Він підбирає кандидатури рецензентів відповідно до проблематики статті як серед членів редколегії, так і серед сторонніх висококваліфікованих спеціалістів у цій галузі. Всі рецензенти є визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів, мають найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
 3. Головний редактор особисто надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з відповідальним редактором збірника.
 4. Рецензування статті здійснюється за такими критеріями: оригінальність і наукова новизна статті; повнота та репрезентативність джерельної бази; врахування сучасних досліджень з проблеми; обґрунтованість наукових положень і висновків; дотримання вимог щодо структури статті; грамотність і стилістика викладу матеріалу; коректність цитувань.
 5. У випадку рекомендацій рецензента щодо внесення корективів у підготовлений рукопис, стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення та підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті в разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації та зауваження рецензентів.
 6. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне та технічне редагування.
 7. Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти/відхилити ці статті або призначити нових рецензентів. Якщо статтю відхилено, Редколегія інформує автора електронним листом про мотиви відмови. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову.
 8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря збірника. У разі прийняття статті до публікації автор повідомляється про позитивне рішення із зазначенням орієнтованого терміну виходу збірника наукових праць.
 9. Рекомендація щодо публікації чергового випуску збірника (із вказівкою контенту) здійснюється вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та фіксується у відповідному протоколі.

 РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

 Етичні зобов’язання редакційної колегії збірника. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, об’єктивно оцінюючи якість наукової статті незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора, а також становища або місця роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів і забезпечує чесний процес рецензування.

Редакційна колегія збірника виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи в декілька журналів, багатократне копіювання змісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів у публікацію.

Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.

Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису.

Після позитивного рішення редактора стаття публікується в збірнику та розміщується на відповідних електронних ресурсах. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного збірника або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди редакції збірника. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Редактори, автори та рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні та рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця й організації.

Етичні зобов’язання рецензентів. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису, а також визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо та своєчасно надати відгук на рукопис. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукописі, без згоди автора чи авторів.

Етичні зобов’язання авторів. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко й однозначно, без підробки отриманих даних або неналежного маніпулювання ними. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що представлена, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.

Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів, відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Співавторами статті мають бути всі ті особи, які зробили значний науковий внесок у представлену роботу та які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в збірнику. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.

Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані в роботі, відповідно до встановлених вимог. У разі виявлення автором суттєвих помилок чи неточностей у статті на етапі її розгляду чи після її публікації, потрібно якомога швидше повідомити про це редакцію збірника. Редколегія має право відмовити в публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

 Автори, які публікуються в цьому збірнику, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають збірнику право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому збірнику.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи в тому вигляді, в якому вона була опублікована цим збірником (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати в складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому збірнику.
 3. Політика збірника дозволяє та заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих web-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.