СПОРТИВНИЙ ВІДБІР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Долбишева Ніна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
  • Мустяца Світлана Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-160-174

Ключові слова:

спортивний відбір, фактори відбору, критерії відбору, експертна оцінка

Анотація

Актуальність теми дослідження. У
статті наведені результати щодо
особливостей проведення спортивного
відбору дітей до дитячо-юнацьких
спортивних шкіл з урахуванням сучасного
підходу до системи відбору в нових
соціально-економічних умовах, розвитку
спортивної науки та практичної діяльності.
На основі попередніх досліджень виконана
спроба виділити найбільш значущі фактори
та критерії спортивного відбору, які якісно
впливають на організаційно-методичні
заходи відбору спортсменів на етапі
початкової підготовки. Мета
дослідження: визначити найбільш
ефективні заходи, критерії та фактори
спортивного відбору на сучасному етапі
спортивної підготовки. Матеріал і
методи: аналіз науково-методичної
літератури та програмно-нормативних
документів, аналіз і синтез змісту власних
попередніх робіт, соціологічні методи
дослідження, узагальнення та
систематизації експертних оцінок
(кваліметрії). У досліджені брали учать 63
тренера-викладача з різних видів спорту,
стаж роботи яких складав від 3 до 15 років
і більше. Результати роботи. За
результатами дослідження було визначено
особливості оптимального віку до занять
спортом, охарактеризована недоцільність
залучення дітей раннього віку. Висвітлена
основа методичних заходів, які
застосовуються під час пошуку
обдарованих дітей у сучасних умовах
розвитку спорту. Виділені критерії, які
набувають найбільш вагомого значення на
етапі первинного відбору. Висновки.
Рейтинг факторів відобразив оціночну
значущість кожного з них, а результати
експертної оцінки методом кваліметрії
розрахункове значення коефіцієнта
конкордації якого склав W=0,65 при
(p<0,05), вказують на те, що узгодженість
думок тренерів-викладачів вище
середнього значення, отже результати
можна вважати інформативними, а саму
експертизу – правильно скоординованою.

Біографії авторів

Долбишева Ніна, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Долбишева Н. Г.; orcid.org/0000-0002-7306-9194; ninadolb@gmail.com;
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, вул. Ламана, 2А, Дніпро,
49000, Україна.

Мустяца Світлана, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Мустяца С. Є.; orcid.org/0000-0002-9982-1460; svetamustyasa@gmail.com;
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, вул. Ламана, 2А, Дніпро,
49000, Україна.

Посилання

Асаулюк І.О Шевчук М.А. (2015) Технологія спортивного відбору акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей: монографія. Вінниця: ВДПУ. 208 с.

Болобан В.Н. (2009). Элементы теории и практики спортивной ориентации, отбора и комплектования групп в спортивной акробатике. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2. 21–31.

Булгакова Н.Ж. (2009). Спортивные способности: диагностика и формирование. Теория и практика физ. культуры. 9. 49–51.

Булгаков О.І., Колеснікова І.В., Мичка І.В. (2017). Організаційно-методичні особливості сучасного спортивного відбору в спортивній гімнастиці. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. 13-18.

Волков Л.В. (2008). Загальна обдарованість: структура і критерії оцінки в системі спортивного відбору (хлопчики). Теорія і практика фізичного виховання: матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи». Донецьк: ДНУ. 1. 14–18.

Вознюк Т.В. (2008). Оцінка перспективності юних баскетболісток Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 3. 198-201

Долбишева Н., Мустяца С. (2021). Система спортивного набору як основа відбору та орієнтації в легкій атлетиці на етапі початкової підготовки. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» (12-13 травня 2021. м. Київ, Університет імені Бориса Грінченка). 71-76.

Долбишева Н.Г., Мустяца С.Є. (2021). Основні фактори, що впливають на спортивний відбір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії». м. Дніпро (28-29 жовтня 2021).

Дулибский А.В. (2010) Повышение эффективности спортивного отбора в футболе. Проблеми фізичного виховання і спорту. 8. 29-33

Запорожанов Б. (2000). Количественные и качественные критерии оценки потенциала юных спортсменов. Олимпийский спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, отдыха, спортивной медицины и реабилитации. Киев, С. 43.

Марченко В.А. (2022). Система відбору і спортивної орієнтації юних спортсменів. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти. 1. 79-89. Режим доступу: http://journals.uran.ua/pprsievnz/article/view/252671

Платонов В.Н. (2014). Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимпийская литература. 218-229.

Платонов В.Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимпийская литература. 680 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 05.11.2008 р. №993. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2008-п#Text.

Приходько И.И., Петренко И.В. (2009). Особенности спортивного набора детей в детско-юношеские спортивные школы на современном этапе. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 5. Режим доступу: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-05/index.html

Прокоф'єва Л., Марченко Г. (2019) Методика відбору та визначення спортивних здібностей на етапі початкової підготовки у волейболі. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини. Одеса. 118-122. Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5624/1/Prokofyeva%20L.%20A.%2C%20Marchenko%20G..pdf

Сергієнко Л.П. (2016). Теорія та методика дитячого і юнацького спорту. Київ: Кондор-Видавництво. 542 с.

Шинкарук О.А. (2011). Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). К.: Олимпийская литература. 360 с.

Brown J. (2001). Sport talent. Champaign, Ili Human Kinetics. 300 p.

Byshevets, N., Shynkaruk, O., Stepanenko, O., Gerasymenko, S., Tkachenko, S., Synihovets, I., Filipov, V., Serhiyenko, K, Iakovenko, O. (2019). Development skills implementation of analysis of variance at sport-pedagogical and biomedical researches. Journal of Physical Educationand Sport, 19 (6), Art 311, 2086 – 2090. DOI:10.7752/jpes.2019.s6311

Dixon N. (2007). Sport, parental autonomy, and children's right to an open future. J Philos Sport. 147–159, https://orcid.org/10.1080/00948705.2007.9714718

Epstein D. (2014). The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance. USA: Penguin Putnam Inc. 368.

Jinri Jiang M.S. (1993). How to select potential Olympic swimmers. American swimming magazine. Feb.–mar. 14–18.

Kaynar, Ö., &Bilici, F. (2018). Examination of Talent Selection Methods in Different Sports Branches. Journal of Education and Training Studies, 6 (12a), 44-48.

Kilger, M. &Börjesson, M. (2015). Searching for Talent The Construction of Legitimate Selection in Sports. Scandinavian sport studies forum, 6, 85–105.

Ruud J.R. Den Hartigh, A. Susan M. Niessen, Wouter G.P. Frencken & Rob R. Meijer. (2018). Selection procedures in sports: Improving predictions of athletes’ future performance. European Journal of Sport Science. 18 (9). 1191–1198, https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1480662

Shynkaruk O. (2012). The concept of forming a system of training, selection of athletes and their orientation in the process of long-term improvement. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. 12, 144-48.

Trninić, S., Papić, V., Trninić, V., &Vukičević, D. (2008). Players selection procedures in team sports games. ActaKinesiologica, 2(1), 24-8.

Vozniuk T., Shchepotina N., Koliadych Yul., Lazarenkо N., Ihnatova O., Baiurko N., Kostiukevych V., Svirshchuk N., Perepelytsia M., Chyzhevska N. (2021) Methods of Primary Selection of Young Football Players. Sport Mont. 19 (2). 9-15

Zaporozhanov V., Sozanski H. (1997). Dobor i kwalifikacja do sportu. Warszawa. 5–14.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ