ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТІЛА У БОКСЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Ярош Георгій Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-354-365%20

Ключові слова:

просторова організація тіла, постава, юні боксери, технологія

Анотація

Актуальність теми дослідження. Підвищення ефективності роботи дитячо- юнацьких спортивних шкіл і шкіл олімпійського резерву, які грають провідну роль у підготовці спортсменів високого класу, немислимо без серйозних досліджень у галузі спортивної науки. Діагностика та оцінка стану просторової організації тіла юних боксерів в умовах спортивної школи представляє, як теоретичний, так і практичний інтерес. Мета статті полягає у визначенні ефективності технології корекції порушень просторової організації тіла у боксерів 11- 12 років. Матеріали і методи дослідження. У ході експерименту було залучено 30 боксерів віком від 11-12 років ДЮСШ (м. Київ). Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури й документальних матеріалів, відеометрія, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Для визначення порушень постави обстежуваних боксерів проводили візуальний «скринінг». Результати роботи. Технологія корекції порушень просторової організації тіла у юних боксерів опирається на принципи проектування й інтеграції педагогічних технологій у тренувальному процесі. Дидактичні та спеціальні принципи, функції управління авторською технологією складаються з адаптаційно- підготовчого, основного, контрольно- оціночного етапів, теоретичного та корекційно-профілактичного модулів, блоків (корекційного, профілактичного, динамічна постава, стретчинг, вертикальна стійкість, рухливі ігри та естафети), а також критеріїв ефективності. Ефективність запропонованої технології апробовано в педагогічному експерименті. Ключові висновки. Застосування засобів і методів авторської технології, сприяло стабілізації процесу порушень біогеометричного профілю постави юних спортсменів, забезпеченню необхідної просторової організації усього тіла та його окремих біоланок.

Біографія автора

Ярош Георгій , Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ярош Г.; orcid.org/0001-1296-5836-4596; yarosh_g@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Посилання

Антомонов М.Ю., Коробейніков Г.В., Хмельницька І.В., Харковлюк-Балакіна Н.В. (2021). Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навчальний посібник. К, 216 с.

Волков Л.В. (2002). Теория и методика детского и юношеского спорта. К.: Олимпийская литература. 296 с.

Гузак М. (2019). Аналіз підходів до використання засобів і методів фізичної реабілітації спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 33. 40-9.

Кашуба В.А., Ярош Г., Крикун Ю., Хабінець Т., Домашенко Н. Шанковський А. (2020). Стан просторової організації тіла юних спортсменів як передумова розроблення й упровадження корекційно-профілактичних заходів у тренувальний процес. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 36. 16-25. doi: 10.15330/fcult.36.16-25.

Корягин В.М. (2014). Здоровье спортсмена: теоретические предпосылки формирования здоровьесберегающего направления в процессе многолетней подготовки. Теория и методика физ. культуры. 4. 10–24.

Лапутин А.Н., Бобровник В.И. (1999). Олимпийскому спорту – высокие технологии. Київ: Знання. 164 с.

Люгайло С.С. (2014). К вопросу о профессиональном здоровье спортсменов: аспекты специализации. Спортив. вісник Придніпров'я. 3. 167–173.

Матвеев Л.П. (2005). Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник. М.: Лань. 384 с.

Набатникова М.Я. (1982). Основы управления подготовкой юных спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 280 с.

Платонов В.Н. (2013). Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практические приложения. К. : Олимп. лит. 624 с.

Самойлюк О.В. (2021). Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації: [дисертація]. Київ, 224 с.

Третяк Д.Я. (2021). Проєктування та реалізація здоров’язберігаючих технологій у підготовці футболістів на етапі попередньої базової підготовки [дисертація]. Івано-Франківськ, 220 с.

Ярмолинський Л.М. (2018). Корекція порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки: [автореферат]. Дніпро, 22 с.

Ярош Г, Хабінець Т. (2020). Характеристика соматоскопічних та соматометрічних показників юних боксерів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 37. 145-151.

Ярош Г. (2021). Особливості фізичної підготовленості юних боксерів із різними типами постави. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 11 (30). 352-60.

Ярош Г. (2021). Морфофункціональні особливості юних боксерів з різними типами постави. Спортивний вісник Придніпров’я. 2. 154-161. DOI: 10.32540/2071-1476-2021-3-154.

Ярош Г. (2021). Структура та зміст технології корекції порушень просторової організації тіла у боксерів на етапі початкової підготовки Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): НУВГП. 9. 126-34. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.16

Kashuba V., Andrieieva O., Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. (2020). Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20 (1), Art 52. 366 – 371. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets, N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 8(5). 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

Todorova VH, Pogorelova OO, Kashuba VO. (2020). Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 9 (6). 225-229. ISSN: 2322 - 3537 www.ijaep.com info@ijaep.com

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ