Cистема навчання студентів плаванню у фізичному вихованні закладів вищої освіти: перспективи дослідження

Автор(и)

  • Іван Глухов Херсонський державний університет
  • Мар’ян Мар’ян Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-14-20

Ключові слова:

проблеми, напрями, науковий пошук, удосконалення, плавання, студенти

Анотація

Актуальність. Галузь фізичної культури і спорту входить до стратегічних напрямів реалізації завдань побудови здорового способу життя з позицій фізичного та психологічного аспектів суспільства. Зважаючи на чіткі пріоритети, покладені в основу процесу фізичного виховання студентської молоді, обов’язковим є оволодіння ними системою прикладних умінь і навичок. Згідно традиційних уявлень, підтверджених упродовж тривалого періоду практичного та наукового пошуку, серед таких є набуття студентами системою рухових умінь і навиків з плавання. Мета – з’ясувати перспективи дослідження з теоретичного та методичного обґрунтування системи навчання плаванню студентів у фізичному вихованні закладів вищої освіти України. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукових і методичних джерел та інформації з ресурсів мережі Інтернет, історико-логічний і системний аналіз, аналіз і синтез, моделювання.

Результати роботи та ключові висновки. Узагальнення інформації дає підстави для виокремлення проблемного поля, пов’язаного з оновленою структурою компетенцій майбутніх фахівців різних галузей діяльності, незадовільним рівнем здоров’я сучасної студентської молоді, високим прикладним значення плавання, зниженням обсягів фізичного виховання в закладах вищої освіти на тлі недооцінки ефективності засобів плавання, відсутності якісного організаційного та методичного забезпечення цього процесу, варіативності цільових установок і чинників мотивації студентів, обов’язковості прикладних умінь з плавання в структурі гармонійно розвинутої особистості, потреби підтримання оптимального рівня фізичної активності. Це визначає актуальним напрямом та науково-прикладною проблемою обґрунтування системного підходу до навчання студентів плаванню, що враховуватиме наявний досвід і сучасні вимоги, студентоцентризм процесу й об’єктивність критеріїв забезпечення в закладах вищої освіти.

Посилання

Ажиппо О. Ю. Інноваційні підходи в організації навчання в педагогічному вузі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. Харків: ХДАДМ (ХХШ), 2005. № 24. С. 7–10.

Баламутова Н. М., Ширяєва С. В., Шейко Л. В. Особенности методики обучения плаванию студентов страдающих водобоязнью. Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріал. VII Міжнар. заоч. наук.-практ. конф. Одеса, 2016. С. 62–65.

Бережна Ж. В. Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів з плавання. Педагогiчнi науки: теорiя, iсторiя, iнновацiйнi технології : наук. журн. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012.

№ 4 . С. 221–229.

Волков В. Л. Теоретико-методичні засади розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки : автореф. дис д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ,

42 с.

Глущенко Н. В. Корекція фізичного стану студентів 19–20 років засобами плавання в процесі кондиційного тренування. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 5. С. 41–46.

Гончар И. Л. Теория преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования : монография. Одесса : АСТРОПРИНТ, 2005. Ч. 1. 524 с.

Грибан Г. П. Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів: автореф. дис.... д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2013. 41 с.

Качуровський Д. О. Соціально-педагогічні аспекти розвитку сучасного спортивного плавання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01. Київ, 2014. 20 с.

Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т2. Методика фізичного виховання різних груп населення. Київ, 2008. 368 с.

Крюков Ю.М. Бєлоус М.А., Глухов І.Г. Фізичні вправи на етапі загальної базової підготовки плавців. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. №2. С. 78–82.

Кузнєцова О.Т. Методична система застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 43 с.

Медведєва І.М. Теоретико-методичні засади технології навчання майбутніх фахівців зі складнокоординаційних видів спорту : автореф. дис д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2009. 39 с.

Нікольський А.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студенток вищих навчальних закладів у процесі початкового навчання плавання : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 20 с.

Петренко Н.В. Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аквафітнесу : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02. Київ, 2015. 20 с.

Сізова В.Ю. Формування рухових умінь студентів у процесі занять плаванням з використанням методу випереджувального навчання : автореф. дис канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2016. 18 с.

Степанюк С.І., Коваль В.Ю., Гаргола М.В., Глухов І.Г. Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя стаття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково- педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» / Під ред. О.В. Тимошенка. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 154–159.

Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2003. 45 с.

Філатова З.І. Диференціювання навчання плавання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис к. пед. наук : 13.00.04. Луцьк, 2015. 20 с.

Хіміч І.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого плавання : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 . Київ, 2011. 19 с.

Цьось А.В., Шевчук А.Й., Касар О.З. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. № 4 (28). С. 83−87.

Arca E.A., Martinelli B., Martin, L.C., Waisberg C.B., Franco, R. J. da S.,. Aquatic exercise is as effective as dry land training to blood pressure reduction in postmenopausal hypertensive women. Physiother. Res. Int. J. Res. Clin. Phys. Ther. 2014.19, 93–98. doi:10.1002/pri.1565

Muhamad TAB, Sattar H., Abadi F. H, Haron Z. The Effect of Swimming Abilityon the Anxiety Levels of Female College Students. Asian Social Science, 2013. 9,15.

Prontenko K., Kуslenko D., Bondarenko V., Iukhno Iu., Radzievskii R., Prontenko V., Kizyun O. Development of the Physical Qualities of Future Specialists in Protective Activities due to the Use of the Kettlebell Sport During Studies. Journal of Physical Education and Sport. 2017. 17 (2). p. 789–794.

Roj K., Planinšec J., Schmidt M. Effect of Swimming Activities on the Development of Swimming Skills in Student with Physical Disability – Case Study. The New Educational Review. 2016 Vol. 46. р. 221–230 DOI: 10.15804/tner.2016.46.4.19

Stepanchenko N. I., Briskin Y. A. Dispositional factors of personality professional development of the future teachers of physical education and sport. Physical education of students. 2019. № 4. С. 202–208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-20

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ