ХАРАКТЕРНІ ПОМИЛКИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬ ЮНІ СПОРТСМЕНИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В РУКОПАШНОМУ БОЮ, ПРИ ОСВОЄННІ УДАРІВ НОГАМИ

Автор(и)

  • Вако Ілля Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-134-142

Ключові слова:

рукопашний бій, техніко- тактичні дії, програма ДЮСШ, кваліметрія, експерти

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Сьогодні, на думку багатьох фахівців,
одним із перспективних напрямків
вирішення проблеми підвищення
ефективності системи підготовки
спортсменів є формування й удосконалення
техніки рухових дій, що є важливим і
невід'ємним компонентом цілісної системи
спортивного тренування, оскільки техніка є
одним з вирішальних чинників у реалізації
рухового потенціалу спортсмена. Мета
статті – визначити характерні помилки,
що допускають юні спортсмени, які
спеціалізуються в рукопашному бою, при
освоєнні ударів ногами. Матеріал і
методи дослідження. Експертну оцінку
проводили за участю 20 експертів (тренерів
зі стажем більше 5 років). Для досягнення
поставленої мети використали аналіз
науково-методичної літератури й
документальних матеріалів, кваліметрію –
метод експертних оцінок. Результати
роботи. Згідно з даними експертної оцінки
при освоєнні прямого удару лівою ногою з
лівосторонньої стійки юними
спортсменами найбільш часто допускають
типові помилки: «спортсменом виноситься
не зігнуте у коліні стегно, а пряма нога» та
«при кінцевій фазі удару тулуб спортсмена
не відхиляється назад» (перше та друге
рангові місця). Найменш поширеними
помилками при виконанні зазначеного
прийому є: «вага тіла спортсмена на
ударній нозі, а не на опорній», «при ударі
спортсмен стоїть на повній стопі» третє та
четверте рангове місце. Висновки. Існуючі
підходи навчання базової техніки рухових
дій юних спортсменів, які спеціалізуються
в рукопашному бою, потребують уточнень,
доповнень, детального теоретико-
методологічного аналізу, узагальнення
передового практичного досвіду роботи
тренерів, проведення спеціальних
досліджень, спрямованих на розробку
змісту освоюваного матеріалу за
технологією формування базових техніко-
тактичних дій атлетів.

Біографія автора

Вако Ілля, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Вако І. І.; orcid.org/0000-0002-0541-5761; chdu.sport@gmail.com; Національний
університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150,
Україна.

Посилання

Антомонов М.Ю., Коробейніков Г.В., Хмельницька І.В., Харковлюк-Балакіна Н.В. (2021). Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навчальний посібник. К. 216 с.

Болобан В. (2017) Современные технологии формирования двигательных умений и навыков в процессе обучения сложнокоординационным спортивным упражнениям. Наука в олимпийском спорте. 4. 45-55.

Вако І. (2015). Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 17. 33-38.

Вако І.І. (2021). Ідентифікації характерних помилок, що допускають юні спортсмени, які спеціалізуються в рукопашному бою, при освоєнні ударів руками. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): НУВГП. 8 .8-12.

Дмитриев С.В. (2007). Концепция антропно-ориентированной биомеханики: от порождения «живых движений» – к «овладению двигательным действием». Теория и практика физической культуры. 3. 72-8.

Кашуба В., Литвиненко Ю., Вако І. (2019). Біомеханічні особливості техніки бокового удару рукою на ближній дистанції кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в рукопашному бою. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.34. 144-150.

Кашуба В.О., Данильченко В., Вако І., Кримець О. (2020). З досвіду використання квалиметрії щодо ідентифікації рухових помилок при формуванні техніки рукопашного бою. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 35. 42-48.

Кашуба В., Литвиненко Ю., Вако І. (2020). Особливості техніки бокового удару рукою на ближній дистанції висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в рукопашному бою. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 8(128). 20. 83-87.

Коренберг В.Б. (1979). Основы качественного биомеханического анализа М.: Физкультура и спорт. 208 с.

Литвиненко ЮВ. (2018) Практическая методология полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена. Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 29. 170-7.

Михеев С.И. (2019). Биомеханические характеристики технических действий единоборств как критерий подбора средств самооброны для обучения студентов вуза. Биомеханика двигательных действий и биомеханический контроль в спорте: материалы научно-практической конференции с международным участием. Канцлер. 110-5.

Платонов В.Н. (2013). Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимп. лит. 624 с.

Ратов И.П., Попов Г.И., Логинов А.А., Шмонин Б.В. (2007). Биомеханические технологии подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт. 120 с.

Рукопашний бій: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Міністерство молоді та спорту України. Київ. 2019. 136 с.

Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації: колективна монографія. /За заг. ред. В.М.°Костюкевича. Вінниця: Планер; 2018. 418 с.

Шалманов А.А., Вагин А.Ю. (2019). Теоретические основы биомеханики ударних действий в спортивних єдиноборствах. Биомеханика двигательных действий и биомеханический контроль в спорте : материалы VII научно-практической конференции с международным участием. Канцлер. 287-9.

Gamaliy V, Kashuba V, Lytvynenko Y, Zhezhel E. (2008) Coordination of muscle exertions as part of individual’s motive actions technique. Coordination motor abilities in scientific research. Biala Podlaska;(24): Р. 283-287.

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets, N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5). 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

Vako I, Kashuba V, Litvinenko Y, Goncharova N, Samolenko T, Tarasyuk V, Nikitenko O, Kovalchuk L. (2021). Identification of distinctive biomechanical features of the technique of side hand strike at close range of athletes of different qualifications specializing in hand-to-hand combat. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 21 (5), Art 377. 2835 – 2841, Oct online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ