ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ БІОМЕХАНІКИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

Автор(и)

  • Випасняк Ігор ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Носова Наталія Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Ярмолинський Леонід Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-260-270

Ключові слова:

постава, стопа, юні футболісти та баскетболісти, здоров'я, сучасний спорт

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Теоретико-практичний досвід фахівців
галузі фізичного виховання і спорту слугує
переконливим підґрунтям для констатації
про тісний зв’язок стану опорно-рухового
апарату людини та її здоров’я, а відтак –
детермінантів виникнення травм,
захворювань і власне опорно-рухового
апарату, і внутрішніх органів. Мета статті
детермінована потребою осмислення
сучасного стану розвитку наукового
дискурсу проблем біомеханіки постави та
стопи юних спортсменів для репрезентації,
сприйняття й оцінювання присвяченого їм
пласту наукових знань. Матеріал та
методи дослідження. На
констатувальному етапі експерименту було
залучено 177 спортсменів (хлопчиків) 7–10
років. Методи дослідження: аналіз
науково-методичної літератури, контент-
аналіз медичних карток, антропометричне
обстеження, фотометрії з використанням
програми «BIG FOOT», методи
математичної статистики. Результати
роботи. Визначення біомеханічних
особливостей стопи хлопчиків 7–10 років
передбачало проведення вимірювань і
розрахунків, аналогічних і для лівої, і для
правої стоп обстежуваних юних
спортсменів. Мінімальну частку осіб із
нормальною стопою спостережено серед
10-річних баскетболістів, із помірною
плоскостопістю – серед 8-річних
баскетболістів, а із плоскої стопою – серед
7-річних футболістів. Висновки. У ході
констатувального експерименту
встановлено такі особливості змін геометрії
кісткових компонентів стопи юних
спортсменів, як максимальний приріст
довжини стопи між 7 та 8 роками та 8 та 9
роками. Простежено складну динаміку
формування біомеханічних властивостей
стопи юних спортсменів, яку відображає
коливання плюснового кута α, що
характеризує ресорні властивості стопи;
п’яткового кута β, що характеризує опорні властивості стопи, кута γ, який
характеризує опорно-ресорні властивості
стопи загалом у юних футболістів і
баскетболістів.

Біографії авторів

Випасняк Ігор, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Випасняк І.; orcid.org/0000-0002-4192-1880; igorvupasniak@gmail.com; ДВНЗ
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Носова Наталія, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Носова Н.; orcid.org/0000-0002-3226-0435; natalianosova2022@gmail.com;
Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м.
Київ, 03150, Україна.

Ярмолинський Леонід, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ярмолинський Л.; orcid.org/0000-0002-3325-0447;
leonidyarmolinsky2022@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і
спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Посилання

Аль-Букаи Мохаммадхалед Салем (2004). Физиолого-биомеханические факторы, обусловливающие гипертонус у спортсменов [автореферат]. Краснодар. 24 с.

Батти М.Д. (2005). Функциональное состояние организма юных спортсменов: эндогенные факторы риска и текучий медико-биологический контроль (на примере футбола) [автореферат]. Краснодар. 24 с.

Волков Л.В. (2002). Теория и методика детского и юношеского спорта. К.: Олимпийская литература. 296 с.

Випасняк І, Самойлюк О, Мицкан Т. (2019). Порівняльний аналіз фізичного розвитку юних спортсменів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 34. 60–68.

Випасняк І, Самойлюк О. (2019). Біомеханічні властивості стопи юних спортсменів як передумова розробки технології фізичної реабілітації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. 5.Альошина. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 35. 20–28.

Гузак О.Ю. (2021). Фізична реабілітація юних спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату. [дисертація]. К. 245 с.

Джумок А.А. (2014). Методика профилактики плоскостопия у теннисистов групп начальной подготовки [диссертация]. Малаховка. 155 с.

Кашуба В., Ярмолинский Л., Альошина А., Бичук О., Бичук І. (2018). Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 30. 175-184.

Корягин В.М. (2014). Здоровье спортсмена: теоретические предпосылки формирования здоровьесберегающего направления в процессе многолетней подготовки. Теория и методика физ. культуры. 4. 10–24.

Лапутин А.Н. (1999). Гравитационная тренировка. 220 с.

Лапутин А., Кашуба В., Гамалий В., Сергиенко К. (2003). Диагностика морфофункциональных свойств стопы спортсменов. Наука в Олимпийском спорте. 1. 67-74.

Люгайло С.С. (2017). Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при 12.дисфункціях соматичних систем у юних спортсменів в процесі багаторічної підготовки [дисертація]. Київ. 460 с.

Матвеев Л.П. (2005). Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник. М.: Лань. 384 с.

Платонов В.Н. (2013). Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимп. лит. 624 с.

Рожкова Т.А. (2016). Корекція порушень постави спортсменів високої кваліфікації у спортивних танцях засобами фізичної реабілітації [дисертація]. Київ. 204 с.

Самойлюк О.В. (2021). Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації: [дисертація] Київ. 224 с.

Строганов С.В. (2019). Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів [дисертація]. Київ;. 234 с.

Третяк Д.Я. (2021). Проєктування та реалізація здоров’язберігаючих технологій у підготовці футболістів на етапі попередньої базової підготовки [дисертація]. Івано-Франківськ. 220 с.

Ярмолинський Л.М. (2018). Корекція порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки: [автореферат].19.Дніпро. 22 с.

Kashuba V., Andrieieva O., Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. (2020). Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20 (1), Art 52. 366 – 371, online. ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets, N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5). 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

Todorova V.H., Pogorelova O.O., Kashuba V.O. (2020). Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 9 (6). 225-229. ISSN: 2322 - 3537 www.ijaep.com info@ijaep.com

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ