Про журнал

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Наукова діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців. Важливим здобутком у науковій роботі вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу є наявність фахових наукових видань, в яких науково-педагогічні працівники, аспіранти та докторанти мають можливість оприлюднити найважливіші результати своєї наукової діяльності. На факультеті історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, що має потужний науковий потенціал, з 1999 року активно функціонує наукове фахове видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія.» (Постанови президії ВАК України: № 3-05/11 від 10 листопада 1999 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року; Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р., Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та світової історії, етнології, історіографії та джерелознавства, методології, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук. Значну увагу в структурі збірника приділено дослідженню проблем історії та етнології Подільського регіону, що суттєво вирізняє його від інших видань у цій галузі.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИДАННЯ

У збірнику публікуються результати оригінальних досліджень, позначених науковою новизною. Авторами статей окрім українських науковців, є вчені із Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Молдови, Білорусі, Росії. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі факультету наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін. Окрім того, науковці мають можливість публікувати у збірнику результати досліджень при написанні дисертаційних робіт з історичних наук.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

Кожен випуск журналу включає в себе статті на актуальну тематику та рецензії на вітчизняні та зарубіжні наукові видання, що вийшли друком останнім часом. Оригінальні статті, що характеризуються актуальністю досліджуваної проблеми, науковою новизною та практичною цінністю розміщені в журналі за відповідними тематичними рубриками: історія України; історія Поділля; всесвітня історія; етнологія; історіографія, джерелознавство та методологія. Розподіл статей за рубриками здійснюється Редколегією з урахуванням думки автора. Не завжди у кожному випуску журналу наявний повний набір рубрик. За рішенням Редколегії можуть створюватися нові тематичні рубрики або скасовуватися ті, що вже існують. Наприкінці кожного випуску журналу як правило публікується декілька рецензій на актуальні вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження з метою ознайомлення з ними широкого загалу наукової спільноти.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 8414 від 06.02.2004 р. видання збірника здійснюється чотири рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Усі надіслані до редакційної колегії матеріали (статті), окрім рецензій на наукові видання підлягають процедурі рецензування. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків статті. Рецензування сприяє суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних економічних проблем та завдань. Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

 1. Надіслані до редакційної колегії електронною поштою матеріали перевіряються на відповідність профілю журналу та правилам підготовки статей, проходять перевірку на плагіат. Рукописи, які не відповідають тематиці чи вимогам, мають ознаки плагіату не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія сповіщає авторів. Рішення про прийняття статті до розгляду приймається у 7-денний термін.
 2. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх рецензування. Кожна подана стаття проходить три рівні рецензування: відкрите – внутрішнє і зовнішнє, та «сліпе». Рекомендація зовнішнього рецензента слугує основою для подальшого проведення внутрішнього й «сліпого» рецензування рукопису.
 3. Функція призначення рецензентів покладена на головного редактора збірника. Він підбирає кандидатури рецензентів відповідно до проблематики статті як серед членів редколегії, так і сторонніх висококваліфікованих спеціалістів у даній галузі. Головний редактор особисто надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з відповідальним редактором журналу.
 4. Рецензування статті здійснюється за такими критеріями: оригінальність і наукова новизна статті; повнота та репрезентативність джерельної бази; врахування сучасних досліджень з проблеми; обгрунтованість наукових положень та висновків; дотримання вимог щодо структури статті; грамотність та стилістика викладу матеріалу; коректність цитувань. Термін процедури рецензування як правило становить 30 днів. В окремих випадках строки рецензування можуть змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.
 5. У випадку рекомендацій рецензента щодо внесення коректив у підготовлений рукопис, стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.
 6. Датою рекомендації статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування.
 7. Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти/відхилити ці статті або призначити нових рецензентів. Якщо статтю відхилено, Редколегія інформує автора електронним листом про мотиви відмови. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову.
 8. Остаточне рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора та зазначає очікуваний термін публікації.
 9. Рекомендація щодо публікації чергового випуску журналу (із вказівкою контенту) здійснюється вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та фіксується у відповідному протоколі.

Форма рецензії

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, об’єктивно оцінюючи якість наукової статті, незалежно від до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора, а також становища або місця роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечує чесний процес рецензування. Редакційна колегія збірника виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо та своєчасно надати відгук на рукопис. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису без згоди автора чи авторів.

Етичні зобов’язання авторів

Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Співавторами статті мають бути всі ті особи, які зробили значний науковий внесок у представлену роботу і, які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до встановлених вимог. У разі виявлення автором суттєвих помилок чи неточностей у статті на етапі її розгляду чи після її публікації, потрібно якомога швидше повідомити про це редакцію журналу. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Завантажити