Про журнал

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Наукова діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців. Важливим здобутком у науковій роботі вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу є наявність фахових наукових видань, в яких науково-педагогічні працівники, аспіранти та докторанти мають можливість оприлюднити найважливіші результати своєї наукової діяльності.

з 1999 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського активно функціонує наукове фахове видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» (Постанови президії ВАК України: № 3-05/11 від 10 листопада 1999 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року; Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р., Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та світової історії, етнології, історіографії та джерелознавства, методології, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук. Значну увагу в структурі збірника приділено дослідженню проблем історії та етнології Подільського регіону, що суттєво вирізняє його від інших видань у цій галузі.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИДАННЯ

У збірнику публікуються результати оригінальних досліджень, позначених науковою новизною. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі факультету наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін. Окрім того, науковці мають можливість публікувати у збірнику результати досліджень при написанні дисертаційних робіт з історичних наук.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

Кожен випуск журналу включає в себе статті на актуальну тематику та рецензії на вітчизняні та зарубіжні наукові видання, що вийшли друком останнім часом. Оригінальні статті, що характеризуються актуальністю досліджуваної проблеми, науковою новизною та практичною цінністю розміщені в журналі за відповідними тематичними рубриками: історія України; історія Поділля; всесвітня історія; етнологія; історіографія, джерелознавство та методологія. Розподіл статей за рубриками здійснюється Редколегією з урахуванням думки автора. Не завжди у кожному випуску журналу наявний повний набір рубрик. За рішенням Редколегії можуть створюватися нові тематичні рубрики або скасовуватися ті, що вже існують. Наприкінці кожного випуску журналу як правило публікується декілька рецензій на актуальні вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження з метою ознайомлення з ними широкого загалу наукової спільноти.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 8414 від 06.02.2004 р. видання збірника здійснюється чотири рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.