ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Костюкевич Віктор Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
  • Паламарчук Юлія Комунальний заклад вищої освіти Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж
  • Мельничук Анастасія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-35-44

Ключові слова:

студенти, моделі здорового способу життя, персональні

Анотація

Постановка проблеми. Проблема рухової
активності населення в останні десятиріччя
є актуальною, насамперед, у зв’язку з
розвитком науково-технічного прогресу,
поширенням залежності людей від засобів
електронної інформації. Все це призводить
до низької фізичної активності людей, що у
свою чергу є наслідком погіршення їх стану
здоров’я.
У статті аналізується науковий підхід щодо
розробки людей здорового способу життя
студентської молоді.
Мета дослідження – на основі
індивідуального підходу науково
обґрунтувати формування моделей здорового способу життя студентської
молоді. Методи дослідження: аналіз науково-
методичної літератури, анкетування,
моделювання, вимірювання, методи
математичної статистики.
Робоча гіпотеза дослідження передбачає
розробку та впровадження моделей
здорового способу життя на основі
персональних програм тренування. Такі
програми будуть складатися з трьох рівнів
– діагностичного, реалізаційного,
контрольного.
Висновки. У результаті дослідження
будуть розширені уявлення про рухову
активність студентів, як один із основних
чинників їх здорового способу життя.

Біографії авторів

Костюкевич Віктор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Костюкевич В. М.; orcid.org/0000-0002-6215-764X; kostykevich.vik@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Паламарчук Юлія, Комунальний заклад вищої освіти Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Паламарчук Ю. Г.; orcid.org/0000-0001-6573-736X; Palamarchukyuli86@gmail.com;
Комунальний заклад вищої освіти Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, вул.
Нагірна, 13, Вінниця, 21000, Україна.

Мельничук Анастасія, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Мельничук А. В.; orcid.org/0000-0001-8898-681X; a.melnychuk2022@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Бойко Г., Міщук Д. Алгоритм контролю фізичного стану студентської молоді у вищих навчальних закладах. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Житомир, 2017. Вип. 4 (23). С. 157–162.

Гакман А., Медвідь А., Вілігорський О., Первухіна С., Прекурат О. Формування мотивації до занять фізичним вихованням студентів вищих освітніх закладів засобами баскетболу. Фізична культура, спорт та здоров‟я нації: зб. наук. праць. Вип. 8(27) Житомир: ЖДУ. 2019. С. 25–31.

Дідик Т., Порядіна В., Сорокіна Н. Використання педагогічного контролю в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випю. 19 (Т. 1) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В. М. Костюкевич. Вінниця: ТОВ «Планер», 2015.С.124-129.

Дудорова Л. Оптимізація рухової активності студентів за допомогою позаурочних секційних занять. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. № 20. С. 62–65.

Заболотна Т. М. Формування здорового способу життя студентської молоді як складова «Сімейнопобутової культури» . Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. Серія «Економіка і менеджмент». Суми: СНАУ, 2015. Вип. 4 (63).

Завидівська Н., Ополонець І. Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк, 2010. № 2 (10). С. 50–54.

Коломієць Анастасія, Бойко Алла. Формування здорового способу життя: моделі та підходи. Мапстеріум. Соціальна робота і охорона здоров'я. 2006. Вип. 25. С.34-39.

Костюкевич В. М., Врублевський Є. П., Вознюк Т. В. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія. Вінниця: ТОВ «Планер». 2017. 217 с.

Костюкевич В., Перепелиця, О., Поліщук, В., Гудима, С. Моніторинг складу тіла хокеїстів на траві різної кваліфікації. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 3(22). Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. С. 332–340.

Красова І. Шляхи вирішення проблем здорового способу життя школярів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 4(23).ФОП Євенюк О.О. 2017. С. 185–190.

Москаленко Н., Кошелева Е. Особенности организации методической подготовки студентов в системе физического воспитания различных вузов Приднепровского региона. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017. №3. С.91-96.

Костюкевич В.М., Шинкарук О.А., Воронова В.І., Борисова О.В. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт»: Навчальний посібник. За редакцією В.М. Костюкевич, О.А. Шинкарук. Вид. 2-е бз змін. Київ. Національний університет фізичного вихованні і спорту вид-во «Олимпийская литература», 2019. 528 с.

Основы персональной тренировки: книга для фитнес-тренера. Под ред.: Р.В. Эрла, Т.Р. Бехля. Киев. Олимпийская литература, 2012. 724 с.

Павленко І. О., Бережна Л. І., Сидоренко О. Р. Формування у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури. Теорія і практика фізичного виховання: науковометодичний журнал. 2010. № 4. С. 605–610.

Рибалко, Л. М. (2022). Рухова активність як складова здорового способу життя. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки , (3 (351), 60–69. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2022-3(351)-60-69.

Сергатий М. О., Кий О. Г. Здоров’язберігаючі технології та складники здорового способу життя студентів у закладах освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 74. Т. 3. С. 121-126.

Сікорська Л. Фізичне виховання як засіб збереження та зміцнення здоров’я студентів та їх спортивного вдосконалення. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 9(28). Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю. 2020. С. 68–77

Федоріщева Анна. Оцінка фізичної підготовленості студенток 17-19 років. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 5(24). Вінниця: ТОВ «Планер». 2018. С. 68–77.

Федько О. А. Основні принципи забезпечення здорового способу життя. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 5. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_5_3.

Хлус Н. Аналіз сучасних фітнес-програм та технологій для студенток вищих навчальних закладів (теоретичний аспект). Фізична культура, спорт та здоров'я нації. 2016. Вип. 20. С. 199-203.

Aigner, A., Ledl-Kurkowski, E., Hörl, S., y Salzmann, K. Effekte von nordic walking bzw. normalem gehen auf herzfrequenz und arterielle laktatkonzentration. Österreichisches Journal für Sportmedizin. 14(3), 2004. 32-36.

DeVries HA, Housh TI. 1994. Physiology of exercise for Phycise, 5th ed. Madison, Wisconsin: WCB Brown and Benchmark Publ. 636 p.

Green K. Hardman K. Phisical education. Mayer & MayerVerlag. 2005. 248.

Ilhan N., Batmaz М., Akhan L. Healthy Lifestyle Behaviors of University Students. Nursing Science and Art. 2010. № 3 (3). P. 34–44.

Ilnytska G., Kozina Z., Kabatska O., Kostiukevych V., Goncharenko V., Bazilyuk T., Abdel-Baset Al-Rawashdeh. Impact of the combined use of health-improving fitness methods (" Pilates" and" Bodyflex") on the level of functional and psychophysiological capabilities of students. Journal of Physical Education and Sport (1), 2016. рр. 234–240.

Mc Ardle W.D., Katch F.I, Katch V.L. 2001. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance 5thed. Philadelphia: Lippincoft Williams@Wilkins.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ