ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Хлус Наталія Глухівский національний педагогічний університет імені Олександра Довженко

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-72-80

Ключові слова:

руховий дефіцит, педагогічні умови, крокометрія, хронометраж, дошкільнята

Анотація

Актуальність. Однією з найважливіших
проблем сучасного суспільства є суттєве
погіршення стану здоров’я дітей
дошкільного віку. Дослідження довели, що
діти дошкільного віку мають “руховий
дефіцит”, малорухливість, у результаті
кількість рухів, які вони виконують
протягом дня, нижче вікової норми.
Розвиток функціональних резервів
організму дітей дошкільного віку багато в
чому визначається рівнем їхньої рухової
активності, у тому числі в організованих
формах у закладах дошкільної освіти
(ЗДО).
Мета дослідження: теоретично
обґрунтувати та дослідити реалізацію
педагогічних умов, що забезпечують
оптимізацію рухової активності дітей
старшого дошкільного віку в ЗДО.
Методи дослідження: аналіз даних
літературних та Інтернет джерел з
проблеми дослідження, педагогічний
експеримент, крокометрія, хронометрія,
спостереження, методи математичної
статистики.
Результати роботи. На констатувальному
етапі дослідження визначено загальний
рівень рухової активності дітей старшого
дошкільного віку. Визначено, що в КГ і ЕГ
показники майже однакові. На
формувальному етапі дослідження
розроблено систему роботи з реалізації
педагогічних умов оптимізації рухової
активності дітей старшого дошкільного
віку в ЗДО. Перевірено ефективність
запропонованої системи роботи та
виявлено загальний рівень рухової
активності дітей старшого дошкільного
віку.
Висновки. Порівняльний аналіз
результатів на констатувальному та
контрольному етапі дослідження свідчить,
що динаміка показників рухової активності
дітей старшого дошкільного віку після
впровадженої системи роботи позитивна.
Запропонована система роботи, проведена
в ЕГ, вплинула позитивно на всі три показники рухової активності (кількість
локомоцій, тривалість, інтенсивність).

Біографія автора

Хлус Наталія, Глухівский національний педагогічний університет імені Олександра Довженко

Хлус Н. О.; orcid.org/0000-0001-9860-1047; hlusnatasha2020@ukr.net; Глухівский
національний педагогічний університет імені Олександра Довженко, вул. Києво-
Московська, 24, м. Глухів, 41400, Україна.

Посилання

Богініч О.Л. (1997). Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4-5 років на заняттях фізичної культури : дис. … канд. пед. наук спец. 13.00.01 “Теорія та історія педагогіки”. Київ: УДПУ ім. М.П. Драгоманова. 167 с.

Бойко Ю.В. (2015). До проблеми організації рівня рухової активності дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів 3 квітня 2015 р., м. Чернігів. 50–54.

Вавілова О. (2017). Рухова активність дітей 6-го року життя: посібник для вихователів. Харків: Ранок. 96 с.

Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. (2008). Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець. 128 с.

Грищенко С., Шурубенко О. (2019). Оптимізація рівня рухової активності дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу. Молодь і ринок. Київ. 9 (176). 32−37.

Денисенко Н., Аксьонова О. (2010). Через рух – до здоров’я дітей: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець. 88 с.

Дитина: Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. (2016). Наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; авт. кол. Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін. Київ: Київ. університет ім. Б. Грінченка. 304 с.

Єфименко М. (2014). Рух – це життя. Дошкільне виховання. 7. 26–30.

Замрозевич-Шадріна С. (2016). Рухова активність як основа всебічного розвитку дитини дошкільного віку. Київ: Обрії. 1 (42). 46–48.

Курок О.І., Лісневська Н.В. (2014). Рухова активність дітей дошкільного віку як необхідна складова здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 24. 100–106.

Осокіна Т. (2014). Фізична культура у дитячому садку. Харків: Майдан. 95 с.

Пахальчук Н.О., Мируха О.І., Романенко Г.М. (2019). Педагогічні умови активізації рухової активності дітей. Молодий вчений. 5.2 (69.2). 72−75.

Рунова М.О. (2007). Рухова активність дитини в дитячому садку: посібник для працівників дошкільних закладів, викладачів і студентів педвузів і коледжів: пер. з рос. мови. Харків: Ранок. 192 с.

Сендик Г. (2015). Дослідження оптимального рухового режиму в дошкільних закладах. Тернопіль: Джура. 80 с.

Шишкіна В. (2013). Фізичне виховання дошкільників. Харків: Основа. 110-116.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ