Про журнал

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Авторські рукописи статей, які надходять до редакційної колегії обов'язково проходять процедуру подвійного анонімного рецензування («double blind peer review»). Метою рецензування є забезпечення якості друкованих матеріалів шляхом незалежного фахового оцінювання змісту статті та визначення її відповідності науковим працям за вітчизняними і міжнародними параметрами якості.

Процедура рецензування передбачає всебічний аналіз матеріалів статті, надання об'єктивної оцінки її змісту, структурі та стилю написання, визначення відповідності статті науковим критеріям якості. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукового погляду та сприяють вирішенню актуальних проблем педагогічної науки і практики.

До рецензування статті залучаються два незалежних експерти, які надають висновки у письмовому вигляді. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів. Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів і належать до відомостей, які не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її публікації. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження та пропозиції рецензентів та остаточне рішення щодо публікації) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів.

Автору рукопису статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка має відповідати встановленим вимогам і загальним правилам підготовки наукових праць до публікації. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
 2. Авторські рукописи, що надходять до редакційної колегії, первинно оцінюються відповідальним секретарем на наявність усіх структурних складників (анотації, відомості про автора, рецензія (для авторів, які не мають наукового ступеня), обсяг рукопису) та надсилаються за профілем дослідження – двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор видання або за його рішенням (за певних обставин) призначення рецензентів може бути передоручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засідання редакційної колегії.
 3. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії наукового видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком, як правило, доктори наук, професори.
 4. Після отримання статті на розгляд (протягом 20 днів) рецензент оцінює рукопис статті. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.
 5. Рецензент надає висновок про можливість чи неможливість розміщення статті у науковому журналі або про необхідність її доопрацювання і розміщення в наступному випуску видання.
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами здійснюється через відповідального секретаря шляхом листування електронною поштою. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).
 7. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, сервісу https://text.ru).
 8. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, в якій передбачені рекомендації щодо покращення статті. При підготовці форми використано та узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності і організації процесу рецензування (ReviewQualityInstrument). Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.
 9. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Після доопрацювання статті автор надсилає її разом з листом, у якому обґрунтовує своє рішення прийняття або неприйняття рекомендацій рецензентів та пояснює всі зміни, які було зроблено у тексті. Виправлений варіант статті повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості публікації статті.
 10. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 12. У разі отримання позитивного рішення про можливість публікації статті відповідальний секретар долучає її до змісту чергового випуску журналу «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія», який затверджується на засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, про що зазначається на третій сторінці видання.
 13. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру які не впливають на зміст статті вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.
 14. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість висновків дослідження та рекомендацій, науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Форма рецензування

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Редакція журналу гарантує авторам об’єктивний розгляд рукопису групою кваліфікованих рецензентів,  незалежних від конфлікту інтересів. Усіх авторів просимо повідомляти про будь-які конфлікти інтересів, включаючи фінансові, особисті чи інші стосунки з іншими людьми або організаціями, які могли неадекватно впливати на їхню роботу.

Редакція журналу поважає та підтримує прохання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукопису, якщо ці запити є обґрунтованими. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензентів, ми дотримуємося COPE керівних принципів і припиняємо співпрацю з рецензентами, які надали неякісну і несвоєчасну рецензію.

Будь-яка інформація щодо конфліктів інтересів повинна бути вказана авторами під час подання рукопису в редакцію.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИДАВНИЧУ ЕТИКУ

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ

Рішення про прийняття статей до редакції

Редакційна колегія журналу залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо публікації або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до змісту і структури публікацій тощо. Редакція журналу має право відхилити або повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам.

Неупередженість

Редакційна колегія приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.

Конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів.

Конфлікти інтересів

Редакція журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йде мова про відхилення статті або коригування вже надрукованої роботи.

Неопубліковані матеріали статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку.

Редакція журналу зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати з авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їхні запитання.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Участь у прийнятті рішень редакції

Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо публікації або відмови у публікації статті. Окрім цього, рецензент допомагає автору в коригуванні та вдосконаленні статті.

Конфіденційність

Будь-яка наукова стаття, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, який не підлягає обговоренню з третіми особами.

Об’єктивність

Рецензування завжди проводиться об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти зобов’язані висловлювати свою думку щодо статті чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

Підтвердження наукових джерел

Рецензенти мають вказати на джерела, автори яких не були зазначені у статті. Будь-які наукові дані або судження, що були опубліковані раніше іншими авторами, обов’язково мають містити посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також мають перевірити статтю та плагіат та повідомити членів редакційної колегії про його наявність.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Звітність щодо достовірності інформації

Автори, які подають результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх у відповідності до вимог оформлення статей. Статті повинні містити опис основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, які були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

Автентичність та плагіат

Автори, які подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність представлених даних. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури.

Багаторазова публікація однієї статті

Не дозволяється подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Підтвердження наукових джерел

Автори мають вказати на публікації, дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

Авторство статті

Співавторами вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження і підготовку статті. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказати до подачі роботи до редакції.

Помилки в опублікованих статтях

Якщо автор знаходить суттєву помилку або неточність у вже опублікованій статті, він має повідомити про це редактора або відповідального секретаря журналу для усунення проблеми (перевидання журналу або публікації відповідних виправлень в іншому журналі).

За весь час існування журналу на адресу редакції жодного разу не надходило скарг щодо зловживання службовим становищем. Усі проблемні питання, пов’язані з доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто та відкрито.

Редакція журналу завжди відкрита для побажань та пропозицій (e-mail: naukzapped@gmail.com).