Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні 69 випуску фахового збірника “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія ”.

Термін подачі матеріалів - продовжено до 1травня 2022 р.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які займаються науково-дослідною діяльністю в галузі педагогіки і психології.

Пріоритет надається статтям, у який викладаються  результати емпіричних досліджень.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення та відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. 

Вимоги до рукописів:

Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки і психології, що раніше не публікувалися. Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:

– постановка науково-практичної проблеми;

– актуальність і новизна дослідження;

– зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;

– аналіз останніх публікацій за темою дослідження;

– викладення основного матеріалу;

– висновки;

– перспективи використання результатів дослідження.

У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.

Технічні вимоги:

1. УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом).
2. Вказати особистий цифровий ідентифікатор ORCID ID.
3. Ім'я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа.
4. Електронна пошта, вирівняно справа.
5. Науковий ступінь і вчене звання автора, вирівняно справа.
6. Місце роботи (назва закладу освіти у називному  відмінку), вирівняно справа.
7. Службова адреса, вирівняно справа.
8. Назва статті, вирівняно центром.
9. Анотація мовою статті (500 знаків)
10. Ключові слова: 4–6 слів.
11. Далі через рядок - ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, службова адреса, назва статті, розширена (1800 знаків) анотація та ключові слова англійською мовою (актуальність, мета, методи та результати дослідження). Якщо стаття написана англійською мовою, ця частина буде оформлена українською.
12. Через рядок - основний текст статті (обсяг - не менше 12 сторінок); формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу -25 мм, справа -15 мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт., Стиль “Нормальний” (“звичайний”); міжрядковий інтервал - 1,5; абзаційний відступ - 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкується без переносів.
13. У тексті статті має бути сформульована її мета.
14. Посилання в тексті робляться в квадратних дужках - []. Перша цифра в них відповідає номеру джерела у списку літератури, а після коми ставиться мала буква с крапкою та цифрою, що означає номер сторінки. Наприклад: [5] або [5, с. 14], де 5 - номер джерела за списком використаних джерел, 14 - сторінка. 
15. Таблиці, схеми, малюнки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Усі малюнки мають бути згруповані.
16. Оформляти список використаних джерел необхідно за алфавітом відповідно до Національного стандарту оформлення бібліографічної інформації в наукових роботах ДСТУ 8302: 2015 .
17.  Транслітерований список літератури, відповідно до вимог наукометричної бази SCOPUS та Web of Science, є повним аналогом списку літератури і виконується шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. При цьому порядок і кількість джерел у списку літератури мають залишатися незмінними. В квадратних дужках подається назва кожного джерела англійською мовою. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.
18. Окремим документом надсилається довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, номер моб. телефона, місто та номер відділення Нової пошти (для надсилання збірників).

Зразок оформлення тексту статті

Зразок оформлення інформації про автора.

УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість однієї повної чи неповної сторінки складає - 70 грн. Збір охоплює витрати на редагування статей, присвоєння DOI, верстку та друк журналу.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статей необхідно надіслати на електронну пошту такі матеріали (файли):

1) статтю, оформлену відповідно до зазначених вимог;

2) інформація про автора: прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, адреса "Нової пошти", електронна пошта та контактний телефон;

3) відскановану квитанцію про оплату публікацій;

4) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для асистентів та дослідників, які не мають наукового ступеня).

Приклад підпису файлів: Добровольська_стаття.doc ; Добровольська_інформація.doc ; Добровольська_квитанція.pdf (або .jpeg ); Добровольська_рецензія.doc .

Електронна адреса для перегляду матеріалів: naukzapped@gmail.com

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція Наукових записів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка та психологія

вул. Острозького, 32, корп. 1, каб. 234

м. Вінниця, Україна, 21001

Контактні телефони:

☎ 097 3307042 Шахов Володимир Іванович - виконавчий редактор

☎ 097 531 79 73 Опушко Надія  Романівна - технічний редактор

☎ 097 6272555 Косянчук Марина Сергіївна  - технічний секретар

Положення про конфіденційність

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.