Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні 65 випуску “Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія”. Термін подачі матеріалів до 15 квітня 2021 р.

До друку приймаються  докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Пріоритет надається в першу чергу статтям,  в яких містяться результати емпіричних досліджень.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Вимоги до рукописів:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

Технічні вимоги:

Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними прописними літерами; через 1 інтервал справа напівжирним шрифтом друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал симетрично до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); через 1 інтервал назва статті, прізвище та ініціали автора, анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською мовою (6-10 слів); після цього через 1 інтервал – основний текст; в кінці статті через 1 інтервал симетрично до тексту напівжирним шрифтом заголовок «Література», формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик в алфавітному порядку;

- обсяг авторських рукописів: статті – не менше 12 сторінок;

- формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт., стиль “нормальний” (“звичайний”); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів;

- посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком: [5] або [5, с. 14], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 14 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [2; 3; 5] або [2, с. 14; 8, с. 23; 12, с. 124];

- список використаних джерел «Література» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» – не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого списку.

Література

  1. Балл Г. О. Раціогуманістичний підхід до визначення засад Ціннісно налаштованої соціальної поведінки / Г. О. Балл // Психологія і особистість. - 2015. - № 2(1). - С. 6-22.
  2. Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти / Г. О. Балл. - Рівне : Ліста-М, 2003. - 128 с.
  3. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. , 2007. - 170 с.
  4. Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : монографія / [Г. О. Балл та ін. ; за наук. ред. В. Л. Зливкова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 160 с.
  5. Пенскі В.М. Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та юнацькому віці (на матеріалах крос-культурного дослідження): автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / В.М. Пенскі ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2009. - 20 с.
  6. Сметанський М. І. Формування соціальної відповідальності вчителя в системі "школа — вуз — школа": дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Сметанський Микола Іванович. – К., 1994. – 307 с.
  7. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с.
  8. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид. - К. : К.І.С., 2006. - 138 с.

Вказати особистий цифровий ідентифікатор ORCID ID.

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

Зразок оформлення тексту статті

Зразок оформлення інформації про автора

УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість однієї повної чи неповної сторінки складає – 70 грн. Збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, присвоєнням DOI, версткою і друком журналу.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою такі матеріали (файли):

1) статтю, оформлену відповідно зазначених вимог;

2) інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон;

3) відскановану квитанцію про оплату публікації;

4) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).

Приклад підпису файлів: Добровольська_стаття.doc; Добровольська_інформація.doc; Добровольська_квитанція.pdf (або .jpeg); Добровольська_рецензія.doc.

Електрона адреса для відправлення матеріалів: naukzapped@gmail.com

За зміст публікацій та достовірність викладених матеріалів, а також за правильність перекладу в анотаціях відповідальність несуть автори. Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу після власного рецензування статей.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція Наукових записок ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія

вул. Острозького, 32, корп. 1, каб. 234

м. Вінниця, Україна, 21001

Контактні телефони:

☎ 097 3307042 Шахов Володимир Івановичвідповідальний редактор

☎ 097 531 79 73 Опушко Надія Романівнатехнічний редактор