ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-45-50

Автор(и)

  • Андрій Фрицюк аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,

Ключові слова:

мобільність, майбутні вчителі, професійна підготовка, професійна мобільність

Анотація

У статті характеризуються різні підходи до тлумачення поняття «професійна мобільність», яке
визначено як динамічна, інтегративна особистісна характеристика, що передбачає внутрішню свободу,
здатність самостійно знаходити шляхи вирішення конкретних дидактичних завдань, виявляти
нетрадиційне мислення; базується на стійких цінностях та потребі у саморозвиткові, здатності швидко
реагувати на зміни в соціумі завдяки власній професійній компетентності; здатність швидко
адаптуватися до реальних життєвих ситуацій. Здійснено аналіз сучасного стану підготовки майбутніх
учителів до професійної мобільності як педагогічної проблеми

Посилання

Акімова О.В. Формування творчого мислення майбутнього вчителя: Монографія. Вінниця, 2013. 365 с.

Брижак Н. Ю. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : Педагогіка. Соціальна робота. Гол. ред. І. В. Козубовська. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. Вип. 1 (38). С. 67–70.

Галузяк В. М. Складові загальнопедагогічної компетентності вчителя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 49. Вінниця, 2017. С. 46-54.

Грибова Л. Професійна мобільність як один із критеріїв ефективності підвищення кваліфікації фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 44. С. 198–203.

Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи. Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. фах. вид. Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_1_6

Зубко В. С. Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету : дис. … канд. пед. наук: 015 Професійна освіта. Вінниця. 2021. 276 с.

Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2005. 20 с.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: монографія. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Коваліско Н. В. Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці : дис. … канд. соціол. наук. Львів, 1999. 184 с.

Коробко Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку. Theory and methods of educational management. 2016. №1 (17). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/14_korobko.pdf

Кулінченко О. С. Сутність професійної мобільності як міждисциплінарного поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2017. Вип. 2(3). С. 159-164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_2%283%29__30

Лазаренко Н.І., Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Сер. : Педагогіка. Одеса : ПНПУ, 2016. Вип. 3 (110). С. 47-52.

Луцан Н. І. Педагогічні умови формування професійної мобільності вихователя дошкільного закладу. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. 2014. Вип. 1 (45). С. 87–89.

Особистісно-професійне становлення педагога: андрагогічний вимір / Лазаренко Н.І., Лук’янова Л.Б. [та ін.]. Вінниця: «Твори», 2021. 380 с.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.]. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 416 с.

Пілецька Л. С. Професійна мобільність особистості: психологічний аспект аналізу. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2013. № 3. С. 197–202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_35

Пріма Р. М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема. URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-01/08prmssp.pdf

Пріма Р. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. Київ, 2016. № 25. С. 40–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_25_9

Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: Теорія і практика. Монографія. Кривий Ріг : «Видавничий дім», 2011. 360 с

Сушенцева Л. Л., Сушенцев О. О. Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці. Молодий вчений. № 4 (31). Квітень, 2016. С. 568–572.

Фрицюк В. А. До питання про дефініції креативності. Шлях освіти. Київ, 2003. №4. С. 12–14.

Фрицюк В. А. Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2016. № 6 (129). С. 107–114.

Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 2007. 383 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА