АРТ-ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-19-27

Автор(и)

  • НАТАЛІЯ ТОДОСІЄНКО
  • ТЕТЯНА КОВАЛЬ
  • ОКСАНА ГРАБ

Ключові слова:

арт-педагогіка, арт-терапія, дошкільний вік, естетичне виховання, мистецька педагогіка, молодший шкільний вік, принцип наступності навчання в контексті дошкільної та початкової освіти

Анотація

У статті висвітлено актуальні проблеми мистецької педагогіки. На основі емпіричного дослідження представлено педагогічний потенціал і перспективи методів і форм арт-педагогіки в контексті наступності дошкільної та початкової освіти, виділено та узагальнено ключові підходи щодо характеристики цього феномену в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. Визначено сутність арт-педагогіки, як особливого напряму в педагогіці, та умови, за допомогою яких навчання, виховання й розвиток дитини відбувається на основі мистецтва. З'ясовано особливу роль педагога в процесі застосування педагогічно-корекційного потенціалу арт-терапії та педагогіки мистецтва в естетичному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Означено низку чинників, що впливають на формування позитивної динаміки розвитку творчих здібностей та уяви в дошкільному віці.

Біографії авторів

НАТАЛІЯ ТОДОСІЄНКО

https://orcid.org/ 0000-0001-9473-2357

nata.todosienko@gmail.com

доцент кафедри мистецьких дисциплін

дошкільної та початкової освіти,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського,

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ТЕТЯНА КОВАЛЬ

https://orcid.org/0000-0001-6491-4010

tanyabyzja@ukr.net

доцент кафедри мистецьких дисциплін

дошкільної та початкової освіти,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського,

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ОКСАНА ГРАБ

https://orcid.org/ 0000-0002-6933-9446

grabulka.67@gmail.com

провідний концертмейстер

кафедри мистецьких дисциплін

дошкільної та початкової освіти,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського,

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / Під. наук. керівн. Піроженко Т. О., 2021. 38 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Бех І.Д. Особистість на шляху до духовних цінностей: монографія. Київ–Чернівці : Букрек, 2018. 296 с.

Григоренко В. Є. Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях образотворчого мистецтва : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Київ, 2017. 20 с.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2013. 309 с.

Замелюк М. І., Міліщук С. О. Арт педагогіка як засіб розвитку творчої уяви у дітей дошкільного віку. Молодий вчений, 2018. № 12.1 грудень (64.1).

Коваль Т. В. Виховання молодших школярів засобами української народної пісні в умовах Нової української школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 3. С. 107-112.

Лазаренко Н. І. Нові вимоги до професіоналізму вчителя з урахуванням процесів Євроінтеграції. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. Вип. 54. С. 100–106.

Лазаренко Н. І., Гуревич Р. С., Горохівська Т. М. Компетентнісний підхід як провідний методологічний концепт формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах євроінтеграції. Інтеграція в європейський освітній простір: діалог зі стейкхолдерами: колективна монографія. Вінниця : ТОВ «Друк», 2022. С.4-24.

Нова українська школа: порадник для вчителя (форми інтегрованого навчання) / за заг. ред. Н. М. Бібик. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Національна державна комплексна програма естетичного виховання : проект АПН України / Інститут українознавства Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка та інші ; уклад. І. А. Зязюн, О. М. Семашко. Київ, 1994. 62 с.

Музика О. Г. Упровадження технологій художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку в арт-освіті. Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя : зб. матер. Всеукраїнської науково-практ. конф. (ІХ школа методичного досвіду), присвяченої 110-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 22-23 листопада 2022 року. Вінниця, 2022. С. 161–168.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова, В. М. Галузяк [та ін.]. Вінниця : Нілан, 2014. 416 с.

Половіна О. А., Кондратець І. В. Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів. Народна освіта : Електронне наукове фахове видання. Випуск № 2 (38), 2019 р. Розділ «Педагогічна наука». URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5789

Свистунова М. O. Різнокольорове дитинство. Ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Київ : Форум, 2016. 192 с.10.

Тодосієнко Н. Л., Мальов С. В. Формування естетичного сприймання дітей засобами творчої діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. №5.2(57.2). С. 107–111. URL: http://molodyvcheny.in.ua.

Шахов В. І., Шахов В. В. Динаміка розвитку фахово важливих якостей у структурі професійної самосвідомості студентів спеціальності психологія. Наукові запики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. Вип. 57. С. 200–205.

Bankowska A. Estetyka zycia. Polish edition by Wydawnictwo: «Nasza Ksiegarnia», Warszawa, 2006. 249 р.

Lazarenko, N., Kolomiiets, A., & Kolesnik, K. (2022). Peculiarities of Organization of Group Interaction of Preschool Children in the Process of Game-Experimentation. Preschool Education: Global Trends, 2. Retrieved from https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/16

Gulla A., Zakin A. Exploring Relationships between Aesthetic Education and Writing Across the Curriculum Using Poetry. Across the Disciplines. 2009. Vol. 6. URL. : http://wac.colostate.edu/atd/articles/ gullaetal 2009.cfm

Starovoit L. Psychological and pedagogical aspects of preschoolers creative development in the process of creative labor training. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika.Wspołczesne tendencje w nauce i edukacji “. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. Р. 84-87

Zimmerman R. Can Ahything Be an Aesthetic Object? J. of aeathetics and art Criticism, XXV, 1966. Р. 346.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ